Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA3336 ePEDA 9 Opetustyön tutkimusseminaari 8 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: yliopisto-opettaja Heli ketovuori ja yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään omassa työssään ja asiantuntijuutensa kehittämisessä opettamiseen, oppimiseen ja kasvatukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

- opettamisen ja kasvatuksen erilaisiin toteutustapoihin ja konteksteihin sekä alan tutkimukseen perehtyminen
- erilaiset kasvatuksen tutkimusmenetelmät kuten esim. case study, etnografia, havainnointi
- tieteellinen keskustelu ja raportointi

Toteutustavat

Seminaarityöskentelyä 28 t, itsenäistä työskentelyä 183-189 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Seminaari ja tutkielma / opinnäytetyö ja mahdolliset vierailut.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona käytetään:

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 (tai vanhempi painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

2. Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

3. Opettajien antamat tieteelliset artikkelit opettajuuden tutkimukseen ja kasvatukseen liittyen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos