Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUON3465 AO1/ePEDA 10 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: rehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari (yhteyshenkilö); OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Teräs

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tutustunut monipuolisesti opettajan työhön, yksittäisiin oppilaisiin, monikulttuuriseen luokkayhteisöön, oppilaiden tuen tarpeisiin ja yhteistyöhön luokan muiden opettajien ja ohjaajien kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa perusasiat tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppimisessa. Opiskelija omaksuu ammatillisen kasvun ja kehityksen ajattelutavan.

Sisältö

- oppimis- ja opetusprosessin perusperiaatteet
- tutustuminen kokonaisvaltaisesti yksittäiseen oppilaaseen ja opettajien työhön
- vastuullinen osallisuus kasvatuksen suunnittelussa, opettamisessa ja oppimisessa
- yhdessä opettaminen (yhteis-/samanaikaisopettajuuden harjoitteleminen)

Toteutustavat

- infoluennot: 2 t (OKL), 2 t (OKL ja TNK)
- oppituntien ohjattu havainnointi 10 t
- suurryhmäopetus (OKL) 2 t
- ryhmäohjaus (TNK:n lehtorit) 4 t
- oman opetusryhmän oppituntien havainnointi 20 t (sisältäen pohjatunnit) orientointiviikolla 10 t, opetusviikoilla 10 t
- oppituntien suunnittelu ryhmässä ja yksin 42 t
- oppitunnit 8-12 t
- koulutyöhön liittyvät muut tehtävät 4 t
- osaraportin laatiminen 5 t
- raportointiseminaari (OKL) 4 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, oppituntien seurantaan, suunnitteluun ja pitoon sekä palautekeskusteluihin. Opiskelija laatii harjoitteluraportin, osallistuu raportointiseminaariin sekä antaa harjoittelusta palautteen.

Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-materiaali ja oheiskirjallisuus:

  1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus. www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus. (soveltuvin osin)
  2. Hattie, J. 2012. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. Abingdon, Oxon: Routledge (Part 2 The Lessons s. 35–146; e-kirja)

Lisätietoja

Luokanopettajan koulutuksen opiskelijat:
Harjoitteluun integroidaan kasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen PO3 Kasvatuspsykologia, PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet ja PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely sekä kasvatustieteen aineopintojen opintojaksojen AO4 Tutkimustyöpaja 1 ja AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot että perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisten opintojen sisältöjä.

Ks. harjoittelun kuvaus myös opetusharjoitteluoppaasta: https://waris.utu.fi/

Harjoitteluun tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma