Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL3303 MHA1 Pedagoginen harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tutkittua tietoa käytännön opetustilanteisiin ja pedagogiseen suunnitteluun sekä erilaisiin muihin koulutus- ja kehittämistehtäviin varhaiskasvatuksen pedagogisena asiantuntijana.

Sisältö

- hankesuunnitelma, toteutus, dokumentointi ja evaluointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 127 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi

Oman hankkeen raportointi ja perehtyminen aiheeseen liittyvään ajankohtaiseen kotimaiseen ja ulkomaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Opiskelija voi toteuttaa MHA1 osuuden opetusharjoitteluna aikuiskoulutuksessa (aikuis- ja ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa) pitämällä sovitun määrän opetusta (esim. 15 - 20 tuntia). Opintojaksosta sisältyy 5 op osana opettajan pedagogisiin opintoihin (OPE).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Jarvis, P.2004. Adult education and lifelong learning: theory and practice. London: Routledge Falmer. Saatavilla eKirjana.

Wenger, E. 1999/2008. Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

Pruuki L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita.

Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. PS-kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma