Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0068 Ero8. Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien taustoja ja ilmenemistä. Hän tunnistaa erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskurssit sosiaalis-emotionaalisiin vaikeuksiin liittyen. Opiskelija ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismit sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä. Hän osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Sisältö

- sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja kompetenssin viiveet
- vaikeuksien taustat, ilmeneminen ja merkitykset
- ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset
- kontekstin merkitys ongelmissa
- yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeiden tunnistaminen
- mielenterveystyö, opetus, hoito
- nuoret ja syrjäytyminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 58 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimispäiväkirja. Lisäksi kirjallisuusreferaatti ja alustus kirjasta. Opetus koostuu luennoista ja pienryhmätyöskentelystä, joissa kirjallisuus käsitellään.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan antamat teokset ja muu materiaali. Esimerkiksi:
1. Johannessen, E. 1997. Barn med socio-emotionella problem. Lund: Studentlitteratur.
2. Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: NMI.
3. Salmivalli, C. 2010. Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä: PS-Kustannus. TAI
Poijula, S. 2016. Lapsi ja kriisi. Helsinki: Kirjapaja.
4. Laiho, M. (toim.) 2008. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. Moniammatillinen yhteistyö. Pelastakaa lapset ry:n julkaisusarja n:o 8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma