Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0062 Ero16. Käytännöllinen opiskelu II 6 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee pedagogisen havainnoinnin ja arvioinnin pohjalta tehtävän erityisopetuksen toteuttamisen. Hänellä on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagoginen interventio, ja hän hallitsee erityisopetuksen eri menetelmiä.

Sisältö

- pedagogisen arvioinnin pohjalta tehtävän erityisopetuksen toteuttaminen
- lapsilähtöisen kuntouttavan työotteen hallinta

Toteutustavat

Käytännöllinen opiskelu toteutuu päiväkodissa (vain varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi opiskelevat) tai perusopetuksessa (vain perusopetuksen erityisopettajaksi opiskelevat). Jakson pituus on neljä viikkoa. Käytännöllinen opiskelu voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella (A tai B) tavalla.

A. Ensisijainen suoritustapa, jonka voivat valita kaikki opiskelijat:
Opintojakso sisältää:
- orientoivia luentoja 3 t
- intervention raportointia pienryhmässä 4 t
- koulu- tai päiväkotityötä 90 t
- itsenäistä työskentelyä 65 t, mm. oppituntien ja intervention suunnittelua sekä interventioraportin työstämistä

B. Toissijainen suoritustapa, jossa toteutetaan pedagoginen interventio omassa työssä:
Tämän suoritustavan voivat halutessaan valita ne opiskelijat, joilla on ennen erityisopettajakoulutuksen alkamista vähintään kaksi lukuvuotta erityisopettajan työkokemusta 1.1.2002 jälkeen. Kahden vuoden työkokemukseen hyväksytään vähintään lukukauden pituiset päätoimiset kokonaisuudet. Lisäksi opiskelijalla tulee olla yhtäjaksoinen työsuhde erityisopettajana samassa työtehtävässä koko erityisopettajakoulutuksen lukuvuoden ajan, sillä toissijainen suoritus on mahdollista vain omassa työssä.
Opintojakso sisältää:
- orientoivia luentoja 1 t
- syvällinen teoreettiseen kirjallisuuteen pohjautuva omassa päätoimisessa työssä toteutettava pedagoginen interventio (81 t). Interventio pohjautuu ennen opintojaksoa laadittavaan ja opintojakson vastuuopettajan hyväksymään suunnitelmaan. Interventio toteutetaan Käytännöllinen opiskelu II -opintojaksolle varattuna ajankohtana ja se on kestoltaan yhtenevänä ensisijaisen suoritustavan (A) kanssa.
- itsenäistä työskentelyä 75 t
- intervention raportointia pienryhmässä 4 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Ensisijaisessa suoritustavassa (A) opiskelija työskentelee erityisopettajan ohjauksessa (90 t). Lisäksi opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi päiväkodissa tai koulussa toteutettavan opetuksellisen interventionsa.

Toissijaisessa suoritustavassa (B) opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi oman työn omassa työssään toteuttamansa pedagogisen intervention.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojaksoon liittyvät tarkemmat ohjeet ja suoritustavat ohjeistetaan osin opintojen alussa ja osin opintojakson orientoivalla luennolla sekä koulutuksen Moodle-työtilassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma