Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0069 Ero20. Draamalliset ja taidelähtöiset menetelmät erityisopetuksessa 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään draamallisten ja taidelähtöisten työtapojen opetuskäytöstä ja osaa soveltaa niitä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa erityispedagogisesta näkökulmasta. Hän kehittää oman työskentelyn kautta erityisopettajan identiteettiään ja pedagogista reflektiokykyään. Opiskelija ymmärtää erilaisten ryhmädynamiikan ilmiöiden vaikutusmekanismit ryhmän toiminnassa ja oppimisessa ja kykenee ottamaan ne huomioon työssään. Hän tietää eri taidekasvatuksen ja -terapian muotoja.

Sisältö

- draama, taidelähtöinen työskentely, taideterapeuttiset menetelmät ja erityisopetus/-kasvatus
- ryhmädynamiikka ja ryhmän toimintakyky
- erityisopettajan ammatillinen identiteetti ja pedagoginen toiminta
- taidekasvatuksen ja -terapian muodot sekä muut erityispalvelut

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 95 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jakson kirjallisuus ja artikkeliluettelo ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
IV Erityiskysymykset (Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma