Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7012 Elektroni- ja ionispektroskopia 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Edwin Kukk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Aineesta lähtevien elektronien ja ionien spektrien mittaus ja tulkinta ovat keskeisiä välineitä materiaalien kemiallisessa karakterisoinnissa. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ioni- ja elektronispektrometrian laitteistojen toiminnan ja rakenteen periaatteet, keskeiset ominaisuudet ja niiden yhteydet käytännön kokeelliseen työhön, esimerkkien avulla. Tutustutaan myös spektrien mittaamiseen, tulkintaan ja käsittelyyn.

Sisältö

Kurssilla käsitellään elektroni- ja ionispektroskopian taustaa, tutustutaan ioni- ja elektronispektrometreihin sekä niiden käyttöön ns. koinsidenssimittauksissa. Kurssilla käydään myös läpi spektrometrien tuottamien tulosten käsittelyä sekä instrumenttien vaikutusta mitattavaan signaaliin. Instrumenttien käyttöä havainnollistetaan erilaisin fysiikan, kemian ja materiaalitieteen esimerkein. Laboratoriotyöt suoritetaan elektronispektrometrilla ja ioni-TOF (Time-of-Flight) spektrometrilla. Lisäksi perehdytään spektrien käsittelyyn ja analysointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 12 t 0 t

Laboratoriotyöskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Kirjallinen loppukuulustelu sekä hyväksyttävästi suoritetut laboratoriotyöt (oppimispäiväkirja)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

Lisätietoja

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti kurssille otetaan koulutusohjelman pääaineopiskelijoita ja jos tilaa jää niin kurssille voidaan ottaa myös sivuaine- ja JOO-opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet