Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU3321 Suomen kieli: Matemaattis-luonnontiet., Kirjallinen viestintä 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen kirjallisen viestinnän opettajat

Yleiskuvaus

Kirjallisen viestinnän opintojakso on jaettu viiteen aiheenmukaiseen kurssiin, ja opintojakson voi suorittaa osallistumalla yhteen seuraavista kursseista: anglismikurssi, kielioppikurssi, kirjoituskurssi, oikeakielisyyskurssi ja tekstikurssi. Kaikki kurssit ovat 2 opintopisteen laajuisia, ja niiden suoritus kirjataan opintorekisteriin opintojakson koodilla ja nimellä Kirjallinen viestintä. Opiskelija valitsee sen kurssin, jonka katsoo olevan tarpeellinen ja jonka suorittamisesta on hyötyä oman kirjoittamisen ja kielenhuollon kannalta. Kullakin kurssilla perehdytään tiettyyn aiheeseen ja harjoitellaan sisällön mukaisia asioita. Katso tarkemmin kohta Sisältö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kurssin aiheen mukaiset asiat ja osaa soveltaa niitä kirjoittamiseen. Opiskelija saa harjoitusta tarvitsemallaan kielen osa-alueella ja oppii huoltamaan kieltään. Opiskelija osaa kirjoittaa oikeakielistä, virheetöntä ja asiatyylistä tekstiä ja osaa muokata tekstiään tilanteen ja vastaanottajan mukaan. Opiskelija tietää kielenhuollon oppaita ja osaa etsiä tietoa kielestä ja soveltaa sitä käytäntöön.

Sisältö

Kurssien sisältöjen kuvaus:

Anglismikurssilla tutustutaan erilaisten tekstien pohjalta kielten eroihin siitä näkökulmasta, miten vieras kieli vaikuttaa suomenkielisen tekstin sanastoon, sanajärjestykseen, lause- ja virkerakenteeseen sekä oikeakielisyyteen. Erityisesti harjoitellaan englannin ja ruotsin kielellä luetun ilmaisemista hyvällä suomen kielellä. Lisäksi pohditaan vieraan kielen merkitystä ja esiintymistä nyky-Suomessa ja suomenkielisessä tiedemaailmassa.

Kielioppikurssilla opitaan havainnoimaan suomen kielen lause- ja virkerakenteita ja soveltamaan niitä tekstiin. Kurssilla tarkastellaan virkkeen ja lauseen rakenteita, esitys- ja sanajärjestystä. Lisäksi tutkitaan puhekielen vaikutusta lauseiden rakenteisiin ja harjoitellaan sivu- ja päälauseiden ja lauseenvastikkeiden muodostamista. Tutkitaan, muokataan, korjataan ja laaditaan suomen kielen kieliopin mukaisia lauseita.

Kirjoituskurssilla ohjataan opiskelijaa kirjoittamaan kurssin suoritukseksi vaadittava argumentatiivinen essee ja tuetaan kirjoitusprosessia. Lisäksi kurssilla opiskellaan kirjoittamisprosessin vaiheita, pohditaan omia kirjoittamisasenteita sekä kerätään kokemuksia kirjoittamisesta ja tutkitaan, miten kirjoittamisen esteet voi kaataa. Edelleen harjoitellaan kirjoittamista ryhmässä, ja perehdytään toveripalautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tekstin laatimisen avuksi tutustutaan tekstin sidostuskeinoihin ja informaatiorakenteeseen.

Oikeakielisyyskurssilla opiskellaan tuottamaan ja tunnistamaan virheetöntä suomen kieltä. Kerrataan ja harjoitellaan oikeakielisyyssääntöjä, kuten välimerkkien käyttöä, yhdyssanojen ja sanaliittojen muodostamista, numeraalien ja lyhenteiden taivuttamista sekä sanojen oikeita kirjoitusasuja. Lisäksi tutkitaan, miten oikeakielisyys vaikuttaa tekstiin, ja harjoitellaan muokkaamaan oikeakielisyyden osalta viimeistelemättömiä tekstejä.

Tekstikurssilla opiskellaan tekstilajeja ja tyyliseikkoja ja perehdytään eri tilanteiden ja kontekstien tekstilajeihin. Opitaan tekstilajien ominaispiirteitä ja tehdään havaintoja tyylin vaikutuksesta sisältöön ja viestintään. Edelleen tarkastellaan opintoihin liittyviä tekstilajeja, kuten esseetä ja tutkielmaa. Analysoidaan erilaisia median tyyli- ja tekstilajeja sekä tutustutaan työelämän tekstilajeihin, esimerkiksi pöytäkirjaan ja raporttiin. Harjoitellaan asiakasviestintää ja lukijan huomioimista sekä pohditaan, miten tekstin julkistamispaikka vaikuttaa tyyliin ja muotoon, ja harjoitellaan laatimaan mm. asiatyylisiä sähköpostiviestejä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lukion suomen kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Opiskelija osallistuu yhteen opintojakson kurssiin; muita kursseja opiskelija voi opiskella itsenäisesti Moodlessa, jossa kaikkien eriteemaisten kurssien materiaalit ovat saatavilla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Suoritustapa vaihtelee kursseittain. Jokaisessa kurssissa opintosuoritukseen vaaditaan läsnäoloa, osallistumista ja tehtävien tekemistä. Lisäksi opintosuorituksiin kuuluvat kursseittain seuraavat suoritukset:
Anglismikurssi: harjoitustyö
Kielioppikurssi: harjoitustyö ja tentti
Kirjoituskurssi: harjoitustyö (argumentatiivinen essee ja kielikatsaus)
Oikeakielisyyskurssi: tentti
Tekstikurssi: harjoitustyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävän/esseen tekeminen ja/tai tentti.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa julkaistava materiaali, opettajan kurssilla esittämä aineisto sekä kurssilla esitellyt ja mainitut tieteellisen kirjoittamisen ja suomen kielen oppaat.

Lisätietoja

Kurssiryhmiä on kaikissa periodeissa. Kirjallisen viestinnän opintojaksoon ilmoittaudutaan Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Biologian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet