Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2322 Ruotsin kieli: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kirjallinen taito 2 op 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtorit/yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista opinnoista on jo kulunut aikaa), tulee hänen kohentaa kielitaitoaan ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin kurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1 - B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuneuvoja
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvistä teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja oman alansa sanastoa
- hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- haetaan tietoa kirjoitetuista tietolähteistä
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä
- kirjoitetaan opiskelun ja työelämän viestintätilanteisiin liittyviä tekstejä
- perehdytään oman erityisalan sanastoon
- kerrataan kielen keskeisiä rakenteita

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää sekä ryhmäopetusta että itsenäistä työskentelyä.
Osa kursseista sisältää myös verkko-opetusta. Katso tarkemmat tiedot kurssikohtaisesti.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Läsnäolo eri kurssien ensimmäisellä oppitunnilla on ehdottoman välttämätön. Muuten opiskelupaikan menettää ja se annetaan varapaikalla olevalle opiskelijalle. Opintosuoritukseen kuuluvat tarkemmat ohjeet annetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä loppukoe. Suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista. Mahdollisista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opetus on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille tai aivan pian valmistuville.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Biokemian laitos
Biokemian laitos
Biologian laitos
Kemian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet