Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1019 KANDIDAATINTUTKIELMA (pääaineopiskelijat) 10 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat, pj- ja kv-linjat
Edeltävät opinnot
PÄÄAINEOPISKELIJAT: Tutkielmaseminaariin osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on suoritettuna vähintään yksi opintojakso (3 op) yhteisten opintojen opintokokonaisuudesta Johdatus tieteelliseen ajatteluun (6 op) sekä valtio-opin perusopinnot ja A 1-3 opintojaksot. Lisäksi suositellaan vaihtoehtoisten aineopintojen suorittamista jo ennen seminaariin ilmoittautumista. Tutkielmaa tarkastettavaksi jätettäessä tulee Suomen kielen kirjallisen viestinnän kurssin (2 op) olla suoritettuna. Opintojaksot katsotaan suoritetuiksi, kun niistä on merkintä opintorekisterissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Samalla opitaan tieteellistä argumentaatiota, kritiikkiä ja raportin kirjoittamista.

Sisältö

Seminaarityöskentelyn aikana opiskelija tuottaa itsenäisen tutkimusprosessin tuloksena tieteellisen työn, joka voidaan hyväksyä kandidaatintutkielmana (pääaineopiskelijat). Tutkielma on 20-30 sivun mittainen kirjallinen, tieteellinen työ. Tutkielmassa asetetaan teoreettisesti perusteltu tutkimusongelma, joka ratkaistaan soveltamalla jotakin tutkimusmenetelmää rajattuun aineistoon.

Toteutustavat

Seminaariryhmät aloittavat alku- ja loppusyksyllä. Seminaarissa esitetään tutkielmaa edistäviä kirjallisia töitä, opponoidaan näitä esityksiä ja keskustellaan tieteestä sekä opinnäytteistä. Seminaarin suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa.

Vaadittavat opintosuoritukset

PÄÄAINEOPISKELIJAT: Pääaineopiskelijoiden kohdalla opintojakso koostuu tutkielmaseminaarista (VALT1020), opinnäytteen kielenkäytön ohjauksesta, kandidaatintutkielmasta sekä kypsyysnäytteestä (VALT1158).
Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus tapahtuu kielikeskuksessa. Suomen kielen lehtori ohjaa kandidaatintutkielmaa tekeviä opiskelijoita pienryhmissä. Kullakin ryhmällä on kolme tapaamista, joissa käsitellään tutkielmien käsikirjoituksia. Opiskelija saa suorituksesta yhden opintopisteen kieliopintoihin.
Kypsyysnäyte suoritetaan opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kandidaatintutkielman ja siihen liittyvän kypsyysnäytteen ottaa vastaan seminaarityön ohjaaja. Kypsyysnäyte tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kypsyysnäyte on essee, jonka pituus on noin 500 sanaa. Se on rakenteeltaan jäsennelty yhtenäinen teksti, jossa asiaa tuntematon lukija johdatetaan aiheeseen, jossa asiaa käsitellään otsikon vaatimalla tavalla ja joka päätetään yhteenvetoon.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ks. tiedekunnan ohjeet opinto-oppaan alusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet