Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1067 Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Folkloristiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan etnografisen kenttätutkimuksen perusmenetelmät ja kykenee soveltamaan niitä itsenäisesti aineiston muodostamiseen, käsittelyyn ja tutkielman tekemiseen oman harjoitustyön puitteissa. Hän ymmärtää miten erilaisia kenttätyömenetelmiä voidaan soveltaa perustutkimuksen ja soveltuvan tutkimuksen kannalta kiintoisien kulttuuri-ilmiöiden tutkimukseen. Opiskelija on perillä tutkimusprosessin eri vaiheista sekä etnografisten tutkimusaineistojen tuottamiseen ja arkistointiin liittyvistä teknisistä ja eettisistä kysymyksistä. Hän tuntee erilaisten arkistojen kokoelmia ja toimintatapoja ja osaa etsiä ja käyttää erityyppisiä arkistoaineistoja.

Sisältö

Kenttätutkimuksen perusteet, paradigmat ja sovellukset. Keskeiset kenttätyömenetelmät ja niiden soveltaminen erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luennot 12 t, ryhmätyöskentely, demonstraatiot ja ekskursiot, kenttäharjoittelu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssin luennot ovat yhteisiä folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijoille. Luento-osuudesta laaditaan oppimispäiväkirja (1/2-1 liuskaa /luento). Oppiainekohtaiset harjoitustyöt koostuvat ryhmissä suunnitellusta ja toteutetusta kenttätyöstä oppiaineen tutkimusprojektien puitteissa. Valittavana olevat projektit esitellään luennoilla. Harjoitukseen sisältyy kenttätöissä tuotettujen aineistojen analyysi ja arkistointi sekä n. 5 sivun laajuinen kenttätyöraportti. Kurssin voi halutessaan suorittaa useampaan oppiaineeseen; tällöin luento-osuutta ei kuunnella uudelleen, vaan sen korvaavasta suorituksesta sovitaan kunkin aineen vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit (harjoitustyön tekemisen tukena):

Kuula, Arja: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino, 2011. ( 265 s.)

Alver, Bente Gullveig & Fjell, Tove Ingebjörg & Öyen, Örjar (eds.): Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. FF Comminication No. 292. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2007. (232 s.)

 

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies