Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1070 Folkloristiikan proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pasi Enges
Edeltävät opinnot
Perusopinnot ja FOLK1067 Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät. On suositeltavaa, että myös FOLK1069 Tieteellisen esityksen perusteet ja folkloristiikan metodologia on suoritettu aikaisemmin: muussa tapauksessa kurssi tulee suorittaa samanaikaisesti proseminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on harjaantunut folkloristisen tutkimuksen tekemiseen. Hänellä on kokonaiskuvan tutkimusprosessista, hän kykenee hankkimaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti sekä on perehtynyt tutkimuksen tekemisen käytäntöihin (tutkimustehtävän määrittäminen, aineiston muodostaminen, analyysi ja tulkinta, tutkielman kirjoittaminen). Opiskelija kykenee suoriutumaan tutkimusprosessista ja kirjoittamaan tieteellisen tutkielman kriteerit täyttävän proseminaaritutkielman.

Sisältö

Proseminaarin aikana opiskelija laatii 4-5 sivun referaatin sovitusta tutkimuskirjallisuudesta, esittelee 3-4 sivun laajuisen tutkimussuunnitelman ja kirjoittaa sen pohjalta proseminaariesitelmän. Lisäksi opiskelija arvioi toisen opiskelijan tekemän proseminaarityön sekä tieteellisten ansioiden että muotoseikkojen osalta, laatii muistion yhdestä seminaari-istunnosta ja osallistuu aktiivisesti seminaarissa käytävään keskusteluun.

Toteutustavat

Tiedonhaku- ja hallintakoulutus, ekskursiot, seminaari-istunnot.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn ja kaikkien vaadittujen tehtävien suorittaminen: läsnäolo seminaari-istunnoissa, kirjareferaatti, tutkimussuunnitelma, proseminaaritutkielma (15 s.), kaksi opponointia ja muistio yhdestä seminaari-istunnosta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi vasta kypsyyskokeen suorittamisen jälkeen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

poikkeustapauksissa myös 2. vuoden syksy, 2. vuoden kevät.

Lisätietoja

Pakollinen pääaineopiskelijoille, vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies