Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1203 A5. Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki ja yliopisto-opettaja Sakari Ollitervo
Edeltävät opinnot
Kirjallinen viestintä, P2 Kulttuurihistorian aikakaudet ja A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat suoritettuna tai suoritetaan samanaikaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan seminaarin päättyessä osaavan kirjoittaa yhtenäisen ja johdonmukaisen tutkielman, jossa käytetään historiantutkimuksen tieteellistä viittausjärjestelmää. Tutkielman eri vaiheiden kautta opiskelija oppii ymmärtämään tutkimusta kysymyksenasettelun, lähteiden käytön, itsenäisen tulkintojen tekemisen, kokonaisuuksien jäsentämisen ja kirjoittamisen näkökulmista. Tavoitteena on myös oppia keskustelemaan omasta ja muiden tutkielmista ja toimimaan kokonaisen tutkielman opponenttina.

Sisältö

Opintojakson ytimenä on seminaari, jossa käsitellään tutkimuksen teon perusteita, aiheenvalintaa, kysymystenasettelua, lähteiden ja hakuteosten käyttöä, disposition laadintaa, noottiapparaatin rakennetta sekä opetellaan akateemista keskustelua ja tieteellistä kirjoittamista. Seminaari rakentuu kandidaatintutkielman työvaiheiden ympärille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Seminaarissa opiskelija laatii suppean (15-20 s.) tieteellisen tutkielman, joka toimii humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon päättötyönä. Opiskelija esittelee tutkielmansa aiheen ja tutkimussuunnitelman, puolustaa tutkielmaansa, osallistuu keskusteluun ja toimii opponenttina. Kurssin suorittaminen edellyttää ehdotonta läsnäoloa seminaarissa sekä itsenäistä työskentelyä seminaari-istuntojen ulkopuolella. Seminaarissa käsitelty tutkielma korjataan ja muokataan saatujen kommenttien perusteella ja korjattuna se palautetaan opettajalle lopullisena kandidaatintutkielmana. Pääaineopiskelijat kirjoittavat kandidaatintutkielman pohjalta kypsyyskokeen, jonka järjestää humanistinen tiedekunta. Vasta kypsyyskokeen hyväksyttävästi suoritettuaan opiskelija saa merkinnän kandidaattiseminaarista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kypsyyskoe suoritetaan joko humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä (ilmoittaudutaan humanistisen tiedekunnan kansliassa) tai seminaarin omassa kokeessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Seminaari ja kandidaatintutkielma arvostellaan yhdessä ja merkitään opintorekisteriin kokonaisuutena asteikolla 0-5, kuitenkin vasta sen jälkeen kun myös kypsyysnäyte on suoritettu. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi

Lisätietoja

Niille sivuaineopiskelijoille, jotka jatkavat kulttuurihistorian maisteriopintoihin, suositellaan kandidaattiseminaarin suorittamista. Sivuaineopiskelijat eivät tee kypsyysnäytettä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies