Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSP0002 P2 Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op
Vastuutaho
Museologia, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori ja tuntiopettaja(t)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on nähdä kulttuuriperintötyö ja museo monitasoisena ja -tahoisena toimintakenttänä ja oppia tarkastelemaan sitä kontekstissaan, erilaisten ja eri tavoitteisten toimijoiden intressialueena. Tavoitteina ovat myös kulttuuriperintötyön ammatillisen ja hallinnollisen organisaation tuntemus Suomessa, kansainvälisten museo-organisaatioiden ja ammattieettisten sääntöjen tuntemus sekä Suomen alaa ohjaavan lainsäädännön tuntemus.

Sisältö

Kurssin sisältö rakentuu kunkin vuoden mahdollisuuksien mukaan ja järjestetään yhdessä Turun museologian kanssa. Toteuttamisvaihtoehto on mahdollista päättää vasta syksyllä 2016. Ensimmäinen mahdollisuuksista on Maija Mäen vetämä verkkokurssi, jonka kurssitehtävä tehdään digital storytelling -ryhmätyönä. Toinen mahdollisuuksista on luentokurssi, joka videoidaan vuoroin Turusta, vuoroin Porista, ja johon liittyy lähiekskursio. Opintojaksossa tarkastellaan museoiden merkitystä paikallisena, alueellisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä toimijana; museota yhteistyökumppanina, yhdistystoiminnan osana, yhteisöllisenä voimavarana ja kulttuuripalveluna sekä museoetiikan kysymyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään museoon kulttuuriympäristötoimijana. Kurssityössä opiskelija tutustuu monipuolisesti valitsemaansa yhteiskunnalliseen aihealueeseen, jossa museo on yhtenä toimijana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot sekä verkkokurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja lähipäivään, digital storytelling -ryhmätyö ja käsikirjoitus, verkkoneuvotteluihin osallistuminen TAI aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Keskeinen museotyöhön vaikuttava lainsäädäntö; Kinanen Pauliina (toim.) Museologia tänään (2007), s. 93-132, 210-239; Susanna Pettersson & Pauliina Kinanen (toim.): Suomen museohistoria (2010), s. 27 – 93, 129-152;  viranomaisten ja museoiden verkkoaineistoja; Museotyön eettiset säännöt; ajankohtaista tehtäviin liittyvää kirjallisuutta. Mahdolliset muutokset opettajakohtaisesti ilmoitettavissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA (Museologia, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies