Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Pakolliset opintojaksot
BIOL1010 Ekologian perusteet 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää mitä ekologia tieteenalana tutkii ja hänellä on aineopintoja varten tarvittava ymmärrys ekologian keskeisimmistä peruskäsitteistä ja termeistä yksilötasolta ekosysteemitasolle.

Sisältö

Eliöiden levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavat tekijät populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja globaalilla tasolla. Levittäytyminen, levinneisyyden kemialliset ja fysikaaliset rajat, populaation rakenne ja dynamiikka, lajienväliset suhteet, ravintoverkot ja niiden dynamiikka, perustuotanto ja sen säätely, ravinnekierrot ja energian virta. Biologinen monimuotoisuus ja sen vaihtelu paikallisesti ja maapallolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona Campbell et al. (2014): Biology, 10th Edition, luvut 51-56

Lisätietoja

Luentojen sisältö ei rajoitu oheislukemistona käytetyn kirjan sisältöön. Kirjallisen tentin kysymykset perustuvat luennoilla käsiteltyihin asioihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet