Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6652 Maantieteen LuK-seminaari (p) 4 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki, Joni Mäkinen, Jani Vuolteenaho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Maantieteen perus- ja aineopinnot, sivuaineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot pääsääntöisesti suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimusprosessin vaiheisiin, maantieteellisen tiedon hankintaan, aineiston tuottamiseen ja käsittelyyn sekä tieteellisen viestinnän periaatteisiin ja käytäntöihin maantieteessä. Seminaarityöskentelyssä harjaannutaan kirjallisen esitystaidon (teksti, kartat, kuvat ja taulukot) ohella myös suulliseen esittämiseen, vertaispalautteen antamiseen (opponointi) ja tieteelliseen keskusteluun. Esitelmä laaditaan seminaariryhmän ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta annettujen ohjeiden mukaisesti. LuK-seminaariesityksen kirjallinen osa toimii pääsääntöisesti perustana LuK-tutkielman teolle.

Sisältö

LuK-seminaariesitelmän kirjallinen versio tuotetaan pääsääntöisesti pienryhmäohjauksessa ja tarvittaessa yksilöohjauksessa. Suullinen seminaariesitelmä pidetään omassa pienryhmässä. Tässä tilaisuudessa opiskelija saa esitelmän kirjallisesta ja suullisesta osuudesta palautetta ohjaajaltaan ja työn opponentilta, joka myös johtaa seminaariesitelmään liittyvää keskustelua. Kaikkien osallistujien tulee lukea oman ryhmänsä esitelmät etukäteen ja osallistua aktiivisesti keskusteluun esitysten jälkeen.

Toteutustavat

Ryhmäopetus / seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen seminaarityö ja suullinen esitelmä

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointiin vaikuttaa myös LuK-seminaarin työstäminen seminaarissa saadun vertaispalautteen ja ohjaajan antaman palautteen perusteella LuK-tutkielmaksi.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK 3

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet ja materiaalit Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet