Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3098 ORIENTAATIO PSYKOLOGIAN OPINTOIHIN, OSA 1: PSYKOLOGIAN OPINNOT 0 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Jarno Tuominen

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on paremmat valmiudet psykologian opintojen läpikäyntiin ja niissä menestymiseen. Hän pystyy suunnittelemaan omaa opintokaartaan psykologian opinnoissa ja alkaa kehittää omaa psykologin ammatti-identiteettiään.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi psykologian pääaineopintojen opintokaari ja ohjataan opintojen suunnitteluun. Lisäksi tutustutaan tehokkaisiin oppimisstrategioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitykseen oppimisessa. Psykologin ammatti-identiteettiin orientoidutaan tutustumalla psykologin työhön mm. haastattelemalla psykologia/psykologiharjoittelijaa sekä keskustelemalla työtä ohjaavista ammattieettisistä säännöistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opetukseen osallistuminen tarkoittaa aktiivista osallistumista sekä luennoille että pienryhmätapaamisiin. Pienryhmien ohjaajina toimivat opiskelijat S.5.3. Ryhmän ohjaamisen perusteet -kurssilta. Oppimispäiväkirja laaditaan luentojen, pienryhmätapaamisten ja harjoitustyön pohjalta. Harjoitustyöhön kuuluu pienryhmätapaamisista erillisenä ryhmätyönä toteutettava psykologin/psykologiharjoittelijan haastattelu ja sen esitteleminen viimeisellä luentokerralla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin suorittamisesta saa hyväksytty-merkinnän. Suoritus vaatii aktiivisen osallistumisen opetukseen, harjoitustyön tekemisen ja oppimispäiväkirjan palauttamisen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona Nieminen, Nevalainen & Holma (toim.): Psykologin ammattikäytännöt.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos