Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3475 S.3.5. RYHMÄN OHJAAMISEN PERUSTEET 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja ohjata pienryhmän toimintaa sekä harjaantuu havainnoimaan ja kehittämään sitä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy ryhmän ohjaamiseen tiedolliseen perustaan ja kontaktiopetuksessa myös käytännössä suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi pienryhmän ohjaamista pareittain tai pienryhmässä. Lisäksi kurssilla tutustutaan siihen, miten psykologi voi työssään hyödyntää ryhmämuotoista toimintaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 28 t 0 t

Ryhmätyöskentely (10 h + 18 h). Ohjaussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen sekä reflektoiva oppimistehtävä TAI kirjallisuustentti.
Toteutustapojen lisätiedot: Opintojakso koostuu työnohjauksesta (18 h) sekä oman pienryhmän vetämisestä käytännössä (10 h). Työnohjauksessa laaditaan ryhmänohjaussuunnitelma, keskustellaan, annetaan palautetta ja reflektoidaan oman ohjattavan ryhmän toimintaa. Opiskelijat ohjaavat pareittain omaa pienryhmää itsenäisesti laaditun suunnitelman mukaisesti opintojaksolla "Orientaatio psykologian opintoihin, osa 1: psykologian opinnot". Opintojakson päätteeksi opiskelijat laativat yksilötyönä reflektoivan oppimistehtävän. Osallistuminen työnohjaukseen on pakollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Osallistuminen työnohjaukseen, oman pienryhmän ohjaaminen ja reflektoiva oppimistehtävä.

TAI kirjallisuustentti: Martin ym: Satoa ryhmästä - Opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle, Kopakkala: Porukka, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen, Keskinen (toim.): Työnohjaus - Mitä, missä, milloin? ja
Levi: Group Dynamics for teams, 3. painos.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kurssi: 4. vuoden syksy. Kirjallisuustentti: 4. vuoden syksy tai kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos