Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1142 P3. Kieli ja elämänkaari I 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori ja/tai yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kielen ja kommunikoinnin kehityksen biologiset, sensomotoriset, kognitiiviset ja sosiaaliset perusteet ja keskeiset teoriat sekä puheen vastaanoton ja tuottamisen mallit.

Sisältö

Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun kielen sekä kommunikaation kehityksen sosiaaliset ja kognitiiviset perusteet ja keskeiset kehitysteoriat. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat

Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:

Korpilahti P., Aaltonen O.& M. Laine (toim.). Kieli ja aivot. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Loukusa, S. & Paavola, L. (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Hoff, E. (2014). Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos