Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1143 P4. Kieli ja elämänkaari II 6 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori ja/tai yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Sisältö

Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat

Luennot, harjoitustehtävät

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:

Hoff, E. (2014). Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. Jyväskylä: PS-kustannus.

Laalo, K. (2010). Lapsen varhaiskielioppi ja miniparadigmat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Loukusa, S. & Paavola, L. (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Klippi, A. (2010). Ikääntyminen ja viestintä. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.): Kieli ja aivot. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Snowling, M. (2000 tai uudempi). Dyslexia. (luku 4, s. 62–86). Lukemaan oppiminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos