Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1144 P7. Logopedian metodiopinnot I 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori / professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityisesti logopedisen tutkimuksen peruskäsitteet ja ominaispiirteet sisältäen logopedian alan tavanomaisimpia tutkimusalueita ja -menetelmiä. Opiskelija ymmärtää tieteen teon perusteiden yhteyden kliiniseen työhön. Opiskelija osaa hakea, lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä sekä keskustella siitä (tieteellinen argumentointi). Opiskelija ymmärtää, mitä plagiointi on. Opiskelija saa valmiuksia toimia ryhmässä ja antaa palautetta.

Sisältö

Luennoilla käydään läpi tieteen peruskäsitteitä, tieteellisten artikkelien lukemista ja argumentointia sekä logopedisen kirjoittamisen perusteita sisältäen logopedian viittauskäytännöt. Opiskelija tutustuu erilaisiin tutkimusasetelmiin ja menetelmiin. Opiskelija tutustuu logopedian alan keskeiseen tiedonhakuun ja tietokantoihin. Opiskelija tutustuu plagiointiohjelman käyttöön.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, kirjastokäynti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pring, T. (2005). Research methods in communication disorders.

Metsämuuronen, J. (2006). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (Luku I: Metodologian perusteet ihmistieteissä, s. 1-86).

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos