Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4110 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI 4 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2016-2017 Johanna Kaakinen, lv. 2017-2018 Tuomo Häikiö
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida keskeisimmillä kokeellisilla, kvasikokeellisilla ja korrelatiivisilla asetelmilla kerätyt tutkimusaineistot sekä raportoida saadut tutkimustulokset. Opiskelija voi psykologian tilastokurssien jälkeen syventää tutkimusaineiston analysointitaitojaan sekä Psykonetin että Turun yliopiston tilastotieteen keskuksen tarjoamilla menetelmäkursseilla.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tilastollisten monimuuttujamenetelmien soveltamista erilaisten tutkimusaineistojen analysoimisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Demonstraatiot, harjoitustyöt ja kirjallinen kuulustelu: luennot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kurssi järjestetään 1. kerran lv. 2017-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto: Howell (2010): Statistical methods for psychology, 7. painos, luvut 6, 9-10, 15-17.

Lisätietoja

Opiskelija suorittaa PsK-opintoihin joko PSYK4110 Tutkimusaineiston analyysi- tai PSYK4106 Efektikoot, luottamusvälit ja meta-analyysi -kurssin.
Toinen kursseista (suositus PSYK4110 Tutkimusaineiston analyysi) suoritetaan PsM-opintoihin.
Tämä on sama kurssi kuin aiemman opetusohjelman PSYK3311 Tilasto II: Tutkimusaineiston analyysi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos