Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2333 A3. Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori / yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Logopedian perusopinnot, LOGO2164 Logopedian metodiopinnot II, LOGO2165 Tilastollisten menetelmien perusteet, alkutentti, LOGO2166 Tilastollisten menetelmien perusteet, harjoitukset, TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiuksia kirjoittaa tieteellistä tekstiä, käydä kriittistä tieteellistä keskustelua sekä perustella omia valintojaan.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman. Opiskelija pitää tutkielmansa aiheesta suullisen esityksen, vastaa opponentin esittämiin kysymyksiin ja opponoi toisen opiskelijan tutkielmaa. Kurssiin sisältyy äidinkielen käytön opetus.

Toteutustavat

Seminaari-, pienryhmä- ja itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, läsnäolo 80 %

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tutkielma numerolla 0-5, osallistuminen seminaariin hyväksytty/hylätty, kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Metsämuuronen, J. (2006). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (s. 1-86, 200-266, 328-460).

Orlikoff, R.F., Schiavetti, N., & Metz, D.E. (2015). Evaluating Research in Communication Disorders. 7th Edition. Pearson, Upper Saddle River, NJ.

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

The Basic of APA Style. http://www.apastyle.org/manual/index.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos