Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO4112 Foniatria, ortodontia ja audiologia 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
LOGO1141 Anatomia ja fysiologia logopediassa

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija:
- tuntee ääntöelimistön rakenteen ja poikkeavuudet
- tuntee kasvojen ja pään alueen epämuodostumiin liittyvät häiriökuvat
- tuntee tavallisimmat foniatrian alaan liittyvät äänihäiriöt
- tuntee neurologisiin sairauksiin liittyviä äänihäiriöitä
- ymmärtää kuulovammojen syitä ja tutkimusmenetelmiä

Sisältö

Kurssilla perehdytään:
-hampaiston ja pään alueen rakenteisiin ja niiden poikkeavuuksiin (ortodontia)
-ääni- ja puhe-elimistön anatomiaan ja fysiologiaan sekä äänihäiriöiden foniatriseen diagnosointiin ja hoitoon (foniatria)
-korvan rakenteisiin, siihen miten kuulotieto välittyy keskushermostoon, audiologisiin tutkimusmenetelmiin, kuulovikojen diagnosointiin ja kuntoutuksen menetelmiin (audiologia)

Toteutustavat

Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentti / oppimispäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. (2005). Anatomy and physiology for speech language and hearing (soveltuvin osin).

Muu opettajien ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos