Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3500 S5. Tutkielmaseminaari 10 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
LOGO2333 Kandidaatintutkielma, LOGO1144 Logopedian metodiopinnot I, LOGO2164 Logopedian metodiopinnot II, LOGO2165 Tilastollisten menetelmien perusteet, alkutentti, LOGO2166 Tilastollisten menetelmien perusteet, harjoitukset, TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tiedonhankinnan, tieteellisen kirjoittamisen, tutkielman tekemisen ja argumentoinnin taidot kehittyvät. Opiskelija osaa soveltaa opintojen kuluessa hankkimiaan teoreettisia ja metodisia taitoja tutkielman laadinnassa.

Sisältö

Seminaariin osallistuminen, jonka rinnalla opiskelija työstää pro gradu -tutkielmaansa, esittelee tutkielmansa eri vaiheita muille seminaariin osallistuville sekä argumentoi valintojaan ja päätelmiään tutkielmasta käytävässä keskustelussa. Tutkielmassaan opiskelija raportoi tulokset, tekee tuloksistaan tieteellisiä päätelmiä ja pohtii niiden merkitystä oman tieteenalansa kannalta. Hän myös osoittaa kriittistä ajattelua. Lisäksi opiskelija osallistuu muiden seminaarilaisten tutkielmista käytäviin keskusteluihin ja toimii yhden tutkielman opponenttina.

Toteutustavat

Seminaari, pienryhmät, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Orlikoff, R.F., Schiavetti, N., & Metz, D.E. (2015) Evaluating Research in Communication Disorders. 7th Edition. Pearson, Upper Saddle River, NJ.

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi; The Basic of APA Style. http://www.apastyle.org/manual/index.aspx. /

Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos