Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0017 Espanjan kieli: Tekstipainotteinen kielenkäytön kurssi 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Tiina-Leena Salo
Edeltävät opinnot
Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatkokurssin III aikana tai sen jälkeen.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1 - B2

Yleiskuvaus

Kurssin suorittaminen vastaa kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän vieraan kielen kirjallisen taidon tutkintovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä sekä eri aloja käsittelevää tekstiä ja ajankohtaisia artikkeleita. Hän pystyy tunnistamaan kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen sekä paikantamaan useita eri yksityiskohtia pitkästäkin tekstistä.
Hän pystyy nopeasti tunnistamaan tekstin sisällön ja uusien tietojen käyttöarvon päättääkseen, kannattaako tekstiin tutustua tarkemmin. Hän ymmärtää riittävästi tiivistääkseen pääkohdat tai ilmaistakseen ne toisin sanoin. Hän pystyy etsimään ja yhdistelemään tietoja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä. Hän on perehtynyt sananmuodostuksen sääntöihin ja tieteellisissä teksteissä usein esiintyviin sanoihin ja kieliopillisiin rakenteisiin. Opiskelijan kriittinen medialukutaito on kehittynyt.

Sisältö

Kurssilla luetaan intensiivisesti ja ekstensiivisesti erityylisiä ajankohtaisia artikkeleita sanoma- ja aikakausilehdistä sekä otteita kaunokirjallisuudesta. Käsiteltäviä aiheita ja niihin liittyvää sanastoa harjoitellaan ja laajennetaan myös suullisesti ja kirjallisesti. Perehdytään sananmuodostuksen sääntöihin (esim. etu- ja jälkiliitteet) ja tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiin kieliopin rakenteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Kurssilla opetellaan lisäksi lukutekniikkaa ja perehdytään espanjan kielelle tyypillisiin sidoskeinoihin. Tekstien avulla myös laajennetaan opiskelijan espanjankielisten maiden yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Kurssilla harjoitetaan myös opiskelijan valmiuksia digitaaliseen lukutaitoon ts. kykyyn koota, ymmärtää, arvioida kriittisesti ja käyttää eri formaateissa olevaa ja eri lähteistä löytyvää verkkoinformaatiota. Kurssin käyminen helpottaa myöhemmin työelämässä tarvittavaa tiedonhankintaa espanjankielisistä lähteistä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssille osallistuminen edellyttää perustietojen hallitsemista (kielitaito tasolla A2-B1): lukion lyhyt espanja, yliopiston alkeis- ja jatkokurssi II tai III tai vastaavat tiedot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 38 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Opetuskieli

espanja, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • espanjaksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • espanjaksi
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • espanjaksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • espanjaksi
 • suomeksi

Itsenäinen työskentely sisältää referaatin teon sekä tenttiin valmistautumisen ja siihen osallistumisen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa oppitunneilla sekä harjoitustöiden palauttamista opettajalle. Jos opiskelijalla on paljon poissaoloja tai hän haluaa kurssista arvosanan, hänen tulee osallistua kirjalliseen tenttiin. Poissaoloja voi tiettyyn rajaan saakka myös korvata opettajan kanssa sovituilla lisätehtävillä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama oppimateriaali Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet