Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0031 Ranskan kieli: Jatkokurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssi sopii jatkokurssi I:n (4 op) käyneille tai vastaavat tiedot omaaville.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija on saavuttanut peruskielitaidon kanssakäymisessä syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Alkeis- ja jatkokurssi I:llä opittuja asioita kerrataan ja syvennetään erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla sekä jatketaan kielen perusrakenteiden opettelua. Oppituntien lisäksi kurssilla opiskellaan vuorovaikutteisesti verkko-oppimisympäristössä ja perehdytään ranskankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy seuraamaan pääpiirteittäin keskustelua opiskeluun, työhön, perhe-elämään ja vapaa-aikaan liittyvien aihepiirien puitteissa. Hän pystyy lukemaan vaativampiakin tekstejä silloin, kun aihe on tuttu. Hän osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista. Opiskelija ymmärtää tavallisimmat etu- ja jälkiliitteet sekä sidossanat. Opiskelija selviytyy kirjoittamalla ja puhumalla tavanomaisissa arkitilanteissa alla mainittujen aihepiirien puitteissa. Opiskelija osaa kertoa omasta maastaan ja ymmärtää syvällisemmin ranskankielisten maiden yhteiskuntaa, kulttuuria ja elämäntapaa.

Sisältö

Aihepiirit: työ- ja perhe-elämä, harrastukset, urheilu ja vapaa-aika, juhlat ranskalaisittain, maantuntemus (civilisation), omasta maasta kertominen, Ranskan historiasta ja kirjallisuudesta. Ranskalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja elämäntavan tuntemuksen syventäminen, francofonia

Kielioppi: subjunktiivi, adjektiivin paikka ja merkitys, relatiivipronomini, epäsuora esitystapa ja aikamuotojen vastaavuus, itsenäiset possessiivipronominit, konjunktiot ja sidossanat. Lisäksi alkeis- ja jatkokurssi I:llä opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä. Katso tarkemmin kurssin ydinainesanalyysi,
http://users.utu.fi/hangue/Jatkokurssit_I_ja_II_ydinainesanalyysi.html

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 44 t 1 t
Itsenäinen työskentely 58 t 0 t
Lukupiiri 0 t 5 t

58 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös verkkotyön, tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 4 t, tuutorointi 1 t. Verkossa: pienryhmäopetus 1 t, verkossa: harjoitukset 5 t. Itsenäinen työskentely yhteensä 97 t.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, aineita, kirjallisia lisätehtäviä ja verkkotehtäviä.

Ranskan jatkokurssi II on mahdollista suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna. Katso tarkemmin opettajan kotisivulta:
http://users.utu.fi/hangue/
Sieltä löytyy linkki ranskan jatkokurssi II:n ohjatun itseopiskelun kotisivulle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakulinen-Sutinen, Chez Marianne 2 - ranskaa aikuisille, kappaleet 7-12 sekä opettajan laatima ja kokoama maksullinen materiaalivihko ”Ranskan JK II kielioppi ja harjoituksia”.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet