Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA0011 Saksan kieli: Alkeiskurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Minna Maijala
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksan kieltä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevä saksan kielen alkeiskurssi, jolla perehdytään saksan kielen perusteisiin erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Kurssilla opitaan saksan kieliopin keskeisimpiä rakenteita ja perussanastoa, jonka avulla selviää monissa arkielämän tilanteissa. Kurssilla perehdytään myös saksalaisen kielialueen kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yksinkertaisia arkipäivän ilmauksia ja perustason sanastoa.
Hän selviää helpoista kommunikaatiotilanteista, kuten tervehtimisestä, esittäytymisestä tai tien neuvomisesta ja pystyy ilmaisemaan mielipiteitään. Opiskelija osaa myös viestiä ravintolassa ja kaupassa ja pystyy käymään yksinkertaisia puhelinkeskusteluja.
Hän osaa vastata arkipäiväisiin asioihin sekä itseensä liittyviin kysymyksiin ja esittää muille vastaavia kysymyksiä. Kurssin lopussa opiskelija hallitsee saksan kieliopin alkeet ja pystyy yksinkertaiseen kirjalliseen ilmaisuun. Hän on kehittänyt työelämässä tarvittavia ryhmä- ja parityötaitoja. Hän on tutustunut tärkeisiin saksankielisiin viestintäkanaviin ja on harjaantunut käyttämään niitä oman oppimisen tueksi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksan kielen perusteisiin. Kurssilla opitaan perussanastoa seuraavilta aihealueilta: esittäytyminen, ammatti, harrastukset, kuulumisten ja voinnin tiedustelu, matkalipun ostaminen, tien kysyminen ja neuvominen, hotellihuoneen varaaminen, mielipiteen ilmaisu ja toivotukset, ravintolassa ja kaupassa asioiminen, kirjeen aloitus ja lopetus.
Kurssilla käsitellään seuraavat saksan peruskieliopin osa-alueet: lukusanat, substantiivien suku, persoonapronominit, verbin preesenstaivutus, epämääräinen ja määräinen artikkeli, possessiivipronominit, kieltosanat, kysymyslauseet, man-rakenne, modaaliapuverbit, eriävät yhdysverbit, päälauseen sanajärjestys, teitittelyn käskymuoto, artikkelisanojen ja persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot, perfekti sekä sein- ja haben-verbien imperfekti. Kurssilla perehdytään myös saksalaisen kielialueen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Kurssin lopussa pidetään kirjallinen tentti.

Kurssi voidaan suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna. Ilmoittautuminen kurssin vastuuopettajalle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kudel, Pauli - Kyyhkynen, Mari: Einverstanden! 1, Saksan peruskurssi aikuisille, Otava.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet