Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA0012 Saksan kieli: Alkeiskurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Minna Maijala
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Alkeiskurssi I Turun yliopiston kielikeskuksessa, lukion lyhyen saksan kurssit 1-3 tai vastaavat tiedot (kielitaito tasolla A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään saksan kielen perusteisiin erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Kurssilla opitaan saksan kieliopin keskeisimpiä rakenteita ja perussanastoa, jonka avulla selviää monissa arkielämän tilanteissa. Kurssilla perehdytään myös saksalaisen kielialueen kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti arkipäiväisissä tilanteissa. Hän pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia, yhtenäisiä tekstejä itseään kiinnostavista aiheista ja osaa viestiä saksaksi mm. matkustustilanteissa, lääkärikäynnillä tai asunnonhaussa. Kurssin lopussa opiskelija myös ymmärtää yksinkertaisia, tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä. Kurssin jälkeen hän hallitsee saksan kieliopin keskeisimmät rakenteet. Hän on lisäksi tutustunut saksankielisten maiden kulttuurin erityispiirteisiin ja on tutustunut tärkeisiin saksankielisiin viestintäkanaviin, joita hän pystyy kriittisesti käyttämään tiedonhaussa ja oman oppimisen tueksi. Hän on harjaantunut työelämässä tarvittaviin ryhmä- ja parityötaitoihin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksan kielen perusteisiin: Kurssilla opitaan perussanastoa seuraavilta aihealueilta: matkustaminen, monikulttuurisuus, ulkonäön kuvailu, asuminen, sairastaminen, ihmissuhteet, ruokailu, harrastukset, työn hakeminen, opiskelu ja koulutus. Kurssilla kerrataan ja opitaan uusia saksan kieliopin keskeisiä rakenteita: sanajärjestys, akkusatiivia vaativat prepositiot, adjektiivin vertailumuodot, refleksiiviverbit, datiivia vaativat prepositiot, infinitiivi ja zu-partikkelin käyttö, vaihtoprepositiot, adjektiivin taivutus, järjestysluvut, imperatiivi sekä verbien aikamuodot (preesens, perfekti ja imperfekti).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Kurssin lopussa pidetään kirjallinen tentti.

Kurssi voidaan suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna. Ilmoittautuminen kurssin vastuuopettajalle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteina on säännöllinen läsnäolo ja aktiivisuus tunnilla, harjoitustyö(t) ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kudel, Pauli - Kyyhkynen, Mari: Einverstanden! 2, Saksan peruskurssi aikuisille, Otava.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet