Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA0013 Saksan kieli: Jatkokurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Minna Maijala
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vuoden mittaiset opinnot Turun yliopiston kielikeskuksessa (KISA0011 Saksan kieli: Alkeiskurssi I, KISA 0012 Saksan kieli: Alkeiskurssi II), noin kolmen vuoden opinnot koulussa tai vastaavat tiedot (kielitaito tasolla A2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään saksan kielen perusteisiin. Kurssilla opitaan ja kerrataan saksan kieliopin keskeisimpiä rakenteita sekä laajennetaan perussanastoa, jonka avulla selviää monissa arkielämän tilanteissa. Kurssilla syvennetään myös saksalaisen kielialueen kulttuurituntemusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viestimään saksaksi erilaisissa tutuissa kommunikaatiotilanteissa ja kertomaan itseään kiinnostavista aiheista. Hän pystyy tuottamaan kirjallisia tekstejä yleisistä ja tutuista aiheista ja hän ymmärtää yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä aiheista, jotka liittyvät omaan alaan, oman mielenkiinnon aiheisiin ja saksankielisten maiden maantuntemukseen. Kurssin lopussa opiskelija hallitsee saksan kieliopin keskeisimpiä rakenteita ja pystyy käyttämään niitä erilaisissa viestintätilanteissa. Opiskelija on tutustunut saksankielisten maiden arkipäivään, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja medioihin. Hän osaa hankkia ja arvioida kriittisesti eri lähteistä löytyvää verkkoinformaatiota ja käyttää sitä vastuullisesti.

Sisältö

Kurssilla tehdään erilaisia puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoituksia, joilla parannetaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Oppikirjan ja opettajan laatiman lisämateriaalin avulla laajennetaan saksalaisen kielialueen kulttuurin tuntemusta ja opitaan arkielämään, työhön, perheeseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvien aihealueiden keskeistä sanastoa. Kurssilla opitaan ja syvennetään lisäksi saksan kieliopin keskeisimpiä rakenteita, kuten adjektiivin taivutus, epäsäännöllisten verbien imperfekti, genetiivi, konjunktioiden käyttö, refleksiivi-, demonstratiivi- ja relatiivipronominit, pronominaaliadverbit, konjunktiivi sekä infinitiivirakenteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Kurssin aikana pidetään välikuulusteluja ja/tai kirjallinen lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, välikokeet ja/tai kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Passwort Deutsch 3. Kurs- und Übungsbuch. Klett Verlag. Kirjaa saa esim. Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet