Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2120 Ruotsin kieli: Humanistinen tiedekunta, kirjallinen taito 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
KT, FM Carola Karlsson-Fält, ruotsin kielen lehtori / FM Anne-Maj Åberg, yliopisto-opettaja / Kielikeskuksen ruotsin kielen opettajat
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinnon ruotsin kielen arvosana tai lukion ruotsin oppimäärän erittäin hyvä hallinta. Jos opiskelijan ruotsin kielen taito on heikko - joko ylioppilastutkinnon arvosanaa ei ole, se on heikko tai aiemmista opinnoista on kulunut aikaa - hänen tulee kohentaa kielitaitoaan esim. valmentavilla kursseilla ennen tutkintoon sisältyvälle kurssille osallistumista.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskelussa ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia kielellisiä apuneuvoja ja oman alansa ruotsinkielisiä tietolähteitä
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvistä teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan ja sisällöltään yhtenäisiä tekstejä, jotka liittyvät hänen erityisalaansa
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja omaa riittävän alansa sanaston
- hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijan omaan alaan liittyviä tekstejä
- harjoitellaan mm. referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua
- vertaillaan kirjallisen ja suullisen ilmaisun sanastollisia ja fraseologisia eroavaisuuksia
- perehdytään humanistisen alan sanastoon ja fraseologiaan
- kerrataan lyhyesti kielen keskeisiä rakenteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Ruotsin kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Kirjallisen ruotsin kielen taidon voi kurssia käymättä osoittaa näyttökokeessa, johon saa osallistua vain kerran. Kirjallinen näyttökoe suoritetaan ennen suullista näyttökoetta. Suullisen näyttökokeen ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen. Näyttökokeeseen osallistumista ei suositella, mikäli ylioppilaskirjoitusten ruotsin kielen arvosana on alempi kuin magna cum laude approbatur.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen vähintään 80%:lla oppitunneista, annettujen tehtävien tekemistä sekä loppukoetta. Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimateriaalista saa tarkempia tietoja kurssista vastaavalta opettajalta.

Lisätietoja

Säilyttääkseen opiskelupaikkansa opiskelijan on oltava läsnä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla.

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla kurssilla. Opintojakson kirjallinen taito kirjataan opintorekisteriin koodilla KIRU2120 ja suullinen taito koodilla KIRU2140. Opintopisteitä yhteensä 5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet