Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2140 Ruotsin kieli: Humanistinen tiedekunta, suullinen taito 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
KT, FM Carola Karlsson-Fält, ruotsin kielen lehtori / FM Anne-Maj Åberg, yliopisto-opettaja / Kielikeskuksen ruotsin kielen opettajat
Edeltävät opinnot
Lukion ruotsin oppimäärän erittäin hyvä hallinta.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskelussa sekä työelämään ja omaan alaan liittyvissä suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- ymmärtää omaan erityisalaansa liittyvää puhuttua kieltä ja osaa poimia siitä tarvitsemansa tiedon
- pystyy osallistumaan keskusteluun sekä pystyy alustamaan keskustelun
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja riittävästi oman alansa sanastoa
- hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla
- käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- perehdytään humanististen alojen erityissanastoon sekä vertaillaan kirjallisen ja suullisen ilmaisun sanastollisia ja fraseologisia eroavaisuuksia
- harjoitellaan mm. kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta
- keskustellaan pienryhmissä ja alustetaan keskusteluja
- harjoitellaan ruotsin ääntämistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Ruotsin kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Suullisen taidon voi kurssia käymättä osoittaa näyttökokeessa, johon saa osallistua vain kerran. Suullinen näyttökoe suoritetaan kirjallisen näyttökokeen jälkeen. Suullisen näyttökokeen ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen vähintään 80%:lla oppitunneista, annettujen tehtävien tekemistä sekä loppukoetta. Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimateriaalista saa tarkempia tietoja kurssista vastaavalta opettajalta.

Lisätietoja

Säilyttääkseen opiskelupaikkansa opiskelijan on oltava läsnä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla.
Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla kurssilla. Opintojakson kirjallinen taito kirjataan opintorekisteriin koodilla KIRU2120 ja suullinen taito koodilla KIRU2140. Opintopisteitä yhteensä 5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet