Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2484 Svenska för tandläkarestuderande, skriftlig 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtori(t)/yliopistonopettaja(t)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista ruotsin opinnoista on jo kulunut aikaa), suositellaan, että hän kohentaa kielitaitoaan esim. kielikeskuksen järjestämillä valmentavilla kursseilla ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin opintojaksolle.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet sekä laajahkon yleissanaston
- hallitsee keskeisimmät hammaslääketieteelliset termit ja potilaan vaivan kuvaamiseen liittyvät ilmaisut ja sanat ruotsin kielellä
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä myös hammaslääketieteen alalta
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon sekä yleisistä että hammaslääketieteen alan teksteistä
- osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti kielellisiä apuneuvoja ja materiaaleja perinteisessä ja digitaalisessa muodossa niin opiskelun kuin työelämän tukena
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että omaan alaansa liittyvistä aiheista
- tiedostaa ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin työelämän kannalta ja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään saavuttamaansa kielitaitoa myös itsenäisesti kurssin jälkeenkin

Sisältö

Opintojaksolla
- käsitellään opiskeluun, työelämään ja erityisesti opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- aktivoidaan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa mm. digitaalisia apuvälineitä käyttäen
- perehdytään ensisijaisesti hammaslääketieteen keskeiseen sanastoon
- harjoitellaan erilaisten kielellisten apuneuvojen tarkoituksenmukaista käyttöä opiskelun ja työelämävalmiuksien tukena
- haetaan erityisesti hammaslääketieteen alaan liittyvää tietoa mm. digitaalisista tietolähteistä ja sovelletaan sitä erilaisissa harjoituksissa
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua sekä sosiaalista vuorovaikutusta
- kirjoitetaan ensisijaisesti työelämän viestintätilanteisiin liittyviä tekstejä

Toteutustavat

Koko opintojakso 3 op (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 20 t kontaktiopetusta sekä 61 t itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu jonkin verran opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa kaikessa kontaktiopetuksessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo kaikessa kontaktiopetuksessa, annettujen kirjallisten tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

D2-kurssi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Kirjallinen ja suullinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet