Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2485 Svenska för tandläkarestuderande, muntlig 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Annmari Sahlstein
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista ruotsin opinnoista on jo kulunut aikaa), suositellaan, että hän kohentaa kielitaitoaan esim. kielikeskuksen järjestämillä valmentavilla kursseilla ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin opintojaksolle.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä suullisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet sekä laajahkon yleissanaston
- hallitsee keskeisimmät hammaslääketieteelliset termit ja potilaan sairauden kuvaamiseen liittyvät sanat ja ilmaisut ruotsin kielellä
- hallitsee arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja sekä uskaltaa käyttää ruotsin kieltä omien edellytystensä mukaan pelkäämättä liikaa mahdollisia sanastollisia ja rakenteellisia puutteita
- ymmärtää vähintään pääkohdat omaan erityisalaansa liittyvästä puhutusta kielestä sekä osaa käydä oikean diagnoosin ja hoidon löytämiseksi välttämättömän keskustelun potilaansa kanssa ruotsin kielellä
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan tilanteen edellyttämällä tavalla ja pystyy osallistumaan sekä yleiseen että etenkin omaa alaansa käsittelevään keskusteluun
- osaa ruotsin kielellä hankkia ja välittää tietoa yleisistä ja hammaslääketieteen alaan liittyvistä aiheista sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa
- osaa pitää lyhyehkön valmistellun suullisen esityksen ja/tai alustuksen omalta alaltaan
- tiedostaa ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin työelämän kannalta ja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään saavuttamaansa kielitaitoa myös itsenäisesti kurssin jälkeenkin

Sisältö

Opintojaksolla
- aktivoidaan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä hammaslääketieteen keskeistä sanastoa mm. digitaalisia apuvälineitä käyttäen
- harjoitellaan erilaisten kielellisten apuneuvojen tarkoituksenmukaista käyttöä opiskelun ja työelämävalmiuksien tukena
- harjoitellaan erilaisia yleisiä arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja, kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta sekä opiskeluun ja työelämään liittyviä viestintätilanteita
- keskustellaan erityisesti hammaslääketieteeseen liittyvistä aiheista pareittain ja pienryhmissä
- harjoitellaan esim. roolipeleinä tavallisimpia potilaan ja hammaslääkärin välisiä keskustelutilanteita
- haetaan ruotsin kielellä hammaslääketieteen alaan liittyvää tietoa mm. digitaalisista tietolähteistä ja harjoitellaan asiantuntijana toimimista ja tiedon jakamista sekä ongelman ratkaisua yhteistyössä muiden kanssa
- haastatellaan pareittain ruotsinkielistä eläkeläistä Turussa tai Turun lähialueella

Toteutustavat

Koko opintojakso 3 op (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 20 t kontaktiopetusta sekä 61 t itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu jonkin verran opiskelijan lähtötasosta. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssilla haastatellaan pareittain ruotsinkielistä eläkeläistä Turussa tai Turun lähialueella. Haastattelua ja sen raportointia koskevat tarkemmat ohjeet annetaan opintojakson aikana.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Opintosuoritukseen kuuluvan eläkeläishaastattelun tarkemmat ohjeet annetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen kaikkeen kontaktiopetukseen, ruotsinkielisen eläkeläisen haastatteleminen pareittain opintojakson aikana sekä suullinen tentti. Hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

D2-kurssi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Kirjallinen ja suullinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet