Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2466 Ruotsin kieli: Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketiede, kirjallinen taito 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtori(t)/yliopistonopettaja(t)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista ruotsin opinnoista on jo kulunut aikaa), suositellaan, että hän kohentaa kielitaitoaan esim. kielikeskuksen järjestämillä valmentavilla kursseilla ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin opintojaksolle.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet sekä laajahkon yleissanaston
- hallitsee keskeisimmät biolääketieteen alan termit
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä myös biolääketieteen alalta
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon sekä yleisistä että oman erityisalansa alan teksteistä
- osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti kielellisiä apuneuvoja ja materiaaleja perinteisessä ja digitaalisessa muodossa niin opiskelun kuin työelämän tukena
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että omaan alaansa liittyvistä aiheista
- tiedostaa ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin työelämän kannalta ja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään saavuttamaansa kielitaitoa myös itsenäisesti kurssin jälkeenkin

Sisältö

Opintojaksolla
- käsitellään opiskeluun, työelämään ja erityisesti opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- aktivoidaan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa mm. digitaalisia apuvälineitä käyttäen
- perehdytään ensisijaisesti oman erityisalan keskeiseen sanastoon
- harjoitellaan erilaisten kielellisten apuneuvojen tarkoituksenmukaista käyttöä opiskelun ja työelämävalmiuksien tukena
- haetaan erityisesti biolääketieteen alaan liittyvää tietoa mm. digitaalisista tietolähteistä ja sovelletaan sitä erilaisissa harjoituksissa
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua sekä sosiaalista vuorovaikutusta
- kirjoitetaan ensisijaisesti työelämän viestintätilanteisiin liittyviä tekstejä

Toteutustavat

Koko opintojakso 2 op (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 24 t ryhmäopetusta sekä 30 t itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu jonkin verran opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Kirjallisen ruotsin kielen taidon voi opintojaksoa käymättä osoittaa näyttökokeessa, joka järjestetään oppiaineessa syyslukukauden alussa. Näyttökokeeseen voi osallistua vain yhden kerran. Kirjallisessa näyttökokeessa hyväksytyt suorittavat tämän jälkeen myös suullisen näyttökokeen, jonka ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä loppukoe, joka arvioidaan arvosanoilla 4 (hyvä taito) tai 2 (tyydyttävä taito). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista. Mahdollisista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Opetus on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet