Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2467 Ruotsin kieli: Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketiede, suullinen taito 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtori(t)/yliopistonopettaja(t)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista ruotsin opinnoista on jo kulunut aikaa), suositellaan, että hän kohentaa kielitaitoaan esim. kielikeskuksen järjestämillä valmentavilla kursseilla ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin opintojaksolle.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suullista ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskelussa, työelämään ja omaan alaan liittyvissä viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet sekä laajahkon yleissanaston
- hallitsee keskeisimmät biolääketieteen alan termit
- hallitsee arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja sekä uskaltaa käyttää ruotsin kieltä omien edellytystensä mukaan pelkäämättä liikaa mahdollisia sanastollisia ja rakenteellisia puutteita
- ymmärtää vähintään pääkohdat omaan erityisalaansa liittyvästä puhutusta kielestä
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan tilanteen edellyttämällä tavalla ja pystyy osallistumaan sekä yleiseen että etenkin omaa erityisalaansa käsittelevään keskusteluun
- osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa hankkia ja välittää tietoa ruotsiksi sekä yleisistä ja että biolääketieteen alaan liittyvistä aiheista
- osaa pitää lyhyehkön valmistellun suullisen esityksen tai alustuksen omalta alaltaan
- tiedostaa ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin työelämän kannalta ja pyrkii ylläpitämään ja kehittämään saavuttamaansa kielitaitoa myös itsenäisesti kurssin jälkeenkin

Sisältö

Opintojaksolla
- aktivoidaan kielen keskeisiä rakenteita sekä sanastoa mm. digitaalisia apuvälineitä käyttäen
- harjoitellaan erilaisten kielellisten apuneuvojen tarkoituksenmukaista käyttöä opiskelun ja työelämävalmiuksien tukena
- harjoitellaan erilaisia yleisiä arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja, kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta sekä opiskeluun ja työelämään liittyviä viestintätilanteita
- keskustellaan omaan erityisalaan liittyvistä aiheista pareittain ja pienryhmissä
- haetaan ruotsin kielellä biolääketieteen alaan liittyvää tietoa mm. digitaalisista tietolähteistä ja harjoitellaan asiantuntijana toimimista ja tiedon jakamista sekä ongelman ratkaisua yhteistyössä muiden kanssa

Toteutustavat

Koko opintojakso 2 op (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 24 t ryhmäopetusta sekä 30 t itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu jonkin verran opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Kirjallisen ruotsin kielen taidon voi opintojaksoa käymättä osoittaa näyttökokeessa, joka järjestetään oppiaineessa syyslukukauden alussa. Näyttökokeeseen voi osallistua vain yhden kerran. Kirjallisessa näyttökokeessa hyväksytyt suorittavat tämän jälkeen myös suullisen näyttökokeen, jonka ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä loppukoe, joka arvioidaan arvosanoilla 4 (hyvä taito) tai 2 (tyydyttävä taito). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista. Mahdollisista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Opetus on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet