Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU2161 Suomen kieli ja viestintä, humanistinen tiedekunta 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Katariina Ahtola-Rajala ja Kaisa Louramo

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tuottamaan sujuvasti kirjallisia opintotöitä. Hän tuntee keskeisimmät asiatyylin ja eri asiatekstilajien ominaispiirteet sekä hallitsee norminmukaisen yleiskielen. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys ja tehtävä suomen kielellä on nyky-yhteiskunnassa ja tieteellisessä viestinnässä.
Opiskelija osaa toimia viestinnän sisältöjen, ilmaisutapojen ja nonverbaalin ilmaisun näkökulmista tarkoituksenmukaisesti erilaisissa puheviestintätilanteissa. Opiskelijalla on ymmärrys puhe- ja digitaalisen viestinnän vaihtelevista vuorovaikutustyyleistä sekä siitä, millaisia odotuksia opintojen ja työelämän viestintään liittyy.

Sisältö

Opiskelussa keskeisten tekstilajien konventiot, asiatyylin ominaispiirteet ja asiatekstin rakenne sekä yleiskielen oikeakielisyyssäännöt.
Akateemiset ja työelämän puheviestintätaidot. Esiintymisen ja ryhmäviestinnän sekä digitaalisten vuorovaikutuksen keskeiset näkökulmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena

Terho Itkonen - Sari Maamies: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos. 2011.

Aristoteles: Retoriikka. Teokset IX. Suom. Paavo Hohti ja Päivi Myllykoski. Helsinki, Gaudeamus 2012 (tai vanhempi painos).

Lisäksi muuta kirjallisuutta ja verkkomateriaalia opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet