Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 ECTS
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: Marianna Hoikkala

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja analysoida puheviestinnän keskeisimpiä käsitteitä ja osatekijöitä teorian ja käytännön tasolla,
- muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan, realistisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan ja haluaa aktiivisesti kehittää omaa puheviestintäkompetenssiaan,
- valita tarkoituksenmukaisimpia osallistumis- ja toimintatapoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
- tunnistaa ja selittää vuorovaikutuksen merkityksiä yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän konteksteissa,
- keskustella puheviestinnän didaktiikan periaatteista varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen draama- ja viestintäkasvatuksessa sekä ottaa käytäntöön puheviestinnän integrointimahdollisuuksia eri sisältöalueissa, oppiaineissa ja laaja-alaisen osaamisen edistämisessä.

Sisältö

- vahvistetaan ja kehitetään omaa puheviestintäkompetenssia ja akateemista asiantuntijuutta osallistumalla aktiivisesti erilaisiin yksilö- ja pienryhmäharjoituksiin
- harjoitellaan erilaisten puheviestintätapahtumien osatekijöiden analysoimista sekä oman ja muiden toiminnan arvioimista
- saadaan valmiuksia soveltaa ja integroida draama- ja viestintäkasvatusta kiinteäksi osaksi varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta
- orientoidutaan päiväkodin ja koulun näyttämötyöskentelyyn osallistumalla ryhmän itsenäisesti tuottamaan, opintojakson päätteeksi julkisesti esitettävään, draamakasvatuksen keinoja hyödyntävään pienimuotoiseen näytelmäprojektiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Itsenäisestä työskentelystä 24 t on tarkoitettu mm. ryhmäopetuksen harjoituksiin valmistautumiseen ja tenttiin ja 24 t ryhmätyöskentelyyn, joka sisältää mm. ryhmittäisen näytelmäprojektin valmistelemisen ja julkisen esittämisen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Luento- ja ryhmäopetuksessa sekä käytännön työn (näytelmäprojektin) esitystilaisuudessa on läsnäolovelvollisuus. Vastuuopettajan kanssa on mahdollista sopia tentin vaihtoehtoisista suoritustavoista, esimerkiksi suullinen tentti, suullinen esitys, kotitentti tai lukupiirityöskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Herkama, S. 2013. Koulukiusaaminen: loukkaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden vertaissuhteissa [Lectio Praecursoria]. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2013, 29–34. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201402181244
 2. Laaksonen, V. 2014. Lasten vertaissuhdetaitojen kehittäminen – näkökulmia kiusaamisen ehkäisemiseen. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2014, 59–64. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201502101273
 3. Toivanen, T. 2009. Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino, s. 30–35. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414
 4. Toivanen, T. 2012. Pohdintaa draamakasvatuksen perusteista suomalaisessa koulukontekstissa – opetusmenetelmä vai taideaine. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 43 (2012): 2, s. 192–198. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1564211
 5. Martinez-Abarca, T. & Nurmi, R. 2015. Loikaten leikkiin – rohkeasti rooliin! Draamakasvatusta 1–7-vuotiaille. Helsinki: Lasten Keskus. (soveltuvin osin)
 6. Toivanen, T. 2015 Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. 2. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. (soveltuvin osin)

Oheiskirjallisuus:

Voimassa olevat varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen opetussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä opintojakson yhteydessä ilmoitettavat artikkelit ja teokset.

Lisätietoja

Opetus on siirtynyt kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (ent. kielikeskuksen) vastuulle lukuvuodesta 2017-2018. Tämä kuvaus korvaa entisen ROKL0471/ROKL0502 -koodeilla olleen opintojaksokuvauksen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Teacher Education
Kieli- ja viestintäopinnot (Educational Sciences, Primary Education)
Department of Teacher Education
Centre for Language and Communication Studies
Department of Teacher Education
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma))
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Centre for Language and Communication Studies
Centre for Language and Comm.Stud./Indonesian
Centre for Language and Communication St./English
Centre for Language and Communication St./Spanish
Centre for Language and Communication St./Italian
Centre for Language and Communication St./Japanese
Centre for Language and Communication St./Chinese
Centre for Language and Comm.Stud./Speech Comm.
Centre for Language and Communication St./French
Centre for Language and Communication St./Swedish
Centre for Language and Communication St./German
Centre for Language and Communication St./Finnish
Centre for Language and Communication St./Russian
Finnish Study Modules