Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3435 Puheviestintä, biolääketiede 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopisto-opettaja Tuula Hakkarainen

Yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu puheviestinnän ilmiöihin ja periaatteisiin, jotka auttavat häntä ymmärtämään ihmisten viestintäkäyttäytymistä opiskelu- ja työelämän ja yksilö- ja ryhmätilanteissa. Kurssilla tutustutaan vuorovaikutustaitoihin ja omaan viestijäkuvaan, perehdytään vuorovaikutussuhteen rakentumiseen ja ylläpitämiseen liittyviin tekijöihin sekä tarkastellaan esiintymistaitoa, tiimiviestintää ja neuvottelua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opinnoissa ja työelämässä. Hän tuntee puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä ja tunnistaa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee neuvottelun vuorovaikutustilanteena, tietää miten neuvotteluun valmistaudutaan ja miten toimitaan neuvottelussa vetäjänä ja osallistujana. Hän osaa valmistella esityksiä opiskelu- ja työelämän esiintymistilanteisiin sekä eritellä niin omaansa kuin toisten viestintää. Hän osaa antaa toisille rakentavaa palautetta ja myös ottaa sitä vastaan. Opiskelija tietää, miten jatkossa kehittää omaa viestintäosaamistaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan viestinnän periaatteisiin, viestintätaitoihin ja viestijäkuvaan. Jaksolla tarkastellaan vuorovaikutusprosesseissa vaikuttavia tekijöitä ja opiskellaan tiimityön viestinnällisiä perusteita. Kurssilla perehdytään neuvotteluun ja siihen valmistautumiseen. Lisäksi tarkastellaan esiintymistaitoa ja erilaisten esitysten valmistelemista ja esittämistä. Kurssilla harjoitellaan käytännössä esiintymis- ja tiimityötaitoja erilaisissa yksilö-, pari- ja pienryhmätehtävissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Esseen voi korvata myös tallennetulla presentaatiolla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelijalta edellytetään läsnäoloa jokaisella pienryhmätapaamisella.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

T6

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa julkaistava materiaali, verkkoaineistot ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet