Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4310 Biolääketieteen suomen kieli 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen kirjallisen viestinnän yliopisto-opettaja Katja Laivo-Laakso

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan alalle tyypillisiin tekstilajeihin, tieteelliseen ilmaisutapaan ja terminologiaan. Harjoitellaan itsenäistä kielen- ja tekstinhuoltoa ja vertaispalautteen antamista, palautteen vastaanottamista sekä lukijan huomioimista. Perehdytään vieraan kielen ja suomen kielen rakenteisiin siten, että havaitaan suomen kielen ominaiset piirteet ja osataan kirjoittaa yleiskielistä, asiatyylistä suomea. Kurssilla harjoitellaan tekstin tuottamista, muokkaamista ja viimeistelyä itsenäisesti ja ryhmissä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa englannin kielen vaikutuksen tekstistä ja osaa muokata lauseita suomen kieliopin mukaisiksi. Opiskelija osaa käyttää suomen kieltä yleistajuisesti ja osaa suomalaistaa oman alansa keskeiset termit ja kirjoittaa ne oikein. Opiskelija tuntee alan keskeiset tekstilajit ja osaa laatia lukijan huomioon ottavia tekstejä. Opiskelija hallitsee keskeiset suomen kielen kielioppi- ja oikeakielisyyssäännöt, hallitsee digitaalisen lukutaidon kriittisen tiedonhaun ja osaa soveltaa hankkimaansa tietoa omaan kirjoittamiseensa. Opiskelija osaa toimia asiantuntijana siten, että osaa muokata kirjallista viestintäänsä kontekstin ja vastaanottajan mukaan.

Sisältö

Harjoitellaan suomen kielen rakenteiden mukaisten lauseiden tuottamista ja yleiskielisen tekstin kirjoittamista. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin. Opetellaan tunnistamaan vieraan kielen vaikutuksia teksteistä. Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja tekstipohjiin. Harjoitellaan alalle keskeisen tekstilajin tuottamista ja muokkaamista yleiskieliseksi ja lukijaystävälliseksi. Perehdytään sanaston ja terminologian hyviin käytänteisiin sekä sanakirjojen, kieli- ja kirjoitusoppaiden hyödyntämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Kuusi ryhmätapaamista ja opettajan antamat tehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen sekä harjoitustyö ja tentti.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa jaettava opettajan materiaali ja muu kurssin yhteydessä esiteltävä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet