Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIEN2111 Englannin kieli: Tekstin ymmärtäminen, humanistinen tdk 3–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti
Vastuuhenkilö
Kristiina Peltonen
Edeltävät opinnot
Lukion englannin kielen opinnot tai vastaavat tiedot. Kurssista vapautetaan opiskelijat, joilla on L tai E yo-kokeen englannin pitkän oppimäärän kokeessa. Merkintä vapautuksesta annetaan humanistisen tiedekunnan kansliassa (yo-todistus mukaan!).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2 - C1

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on helpottaa englanninkielisen kurssi- ja tutkimuskirjallisuuden lukemista opintojen aikana sekä myöhempää tiedonhankintaa työelämässä. Kurssin tavoitteena on myös englannin arkikielen ja suomenkielisen akateemisen kielen erojen esiintuominen, jotta englanninkielisen lähdeaineistoon viittaaminen suomenkielellä on sujuvaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- pystyy lukemaan englanninkielistä yleisluonteista asiatekstiä ja erityisesti oman alansa tekstiä nopeasti ja tehokkaasti.
- ymmärtää tekstistä olennaisen käyttämällä hyväkseen tekstin kokonaishahmotusta, sen osien funktioita, loogisia suhteita osoittavia vihjeitä ja sivuuttamalla epäolennaisen.
- pystyy päättelemään vieraitten sanojen merkityksen käyttämällä hyväkseen asia- ja tekstiyhteyttä sekä etu- ja jälkiliitteitä.
- osaa tulkita akateemiselle tyylille ominaisia kielioppirakenteita ja osaa jäsentää pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä.
- on perehtynyt asiatyyliin ja erityisesti oman alansa keskeiseen sanastoon.
- osaa hakea tietoa sanakirjoista ja muista tietolähteistä.
- on saanut välineet jatkuvaan kielenoppimiseen ja tiedonhakuun sekä valmiudet englanninkielisen akateemisen tekstin tuottamiseen ja puhumiseen virallisissa yhteyksissä.

Sisältö

Lukutekniikka, keskeisiä kielioppirakenteita, asiatyylin ja oman alan sanastoa, englannin sananmuodostuksen periaatteita sekä eri lähteistä otettuja tekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t
Harjoitukset 0 t 2 t

Kurssi on vuorovaikutteinen, jossa opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • englanniksi
 • suomeksi

Huom! Näyttökokeeseen voivat osallistua vain ennen syksyä 2014 aloittaneet humanistisen tiedekunnan opiskelijat.

Muu: opintojaksolla laaditaan akateeminen lyhennelmä.

Erityisestä syystä voidaan sopia osittaisesta itseopiskelusta. Silloinkin kurssin teoreettinen osa tulee käydä ryhmän mukana, samoin pääosa kurssin ryhmäopetustunneista. Järjestelyistä sovittava opettajan kanssa jo ennen kurssin alkua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Akateemisen lyhennelmän tulee viestittää alkuperäiskirjoittajan sanoma muuttumattomana uudelle lukijalle uudessa ajassa ja paikassa. Loppukokeen tulee osoittaa kokonaistekstin ymmärtämistä, ei irrallista sanojen tai lauseiden sattumanvaraista kääntämistä. Tuntiaktiivisuus ei tarkoita pelkästään oikeiden vastausten arvioimista vaan kaikkea tavoitteen suuntaista toimintaa.

Suositellut suoritusajankohdat

Huom! Humanistisessa tiedekunnassa on siirrytty integroituun opetukseen syksyllä 2014. Tämän vuoksi tekstin ymmärtämisen kurssi on tarkoitettu vain ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneille opiskelijoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamat eri tekstityyppejä edustavat monisteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet