Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP3066 S.6 Terveyden eriarvoisuus ja terveyspolitiikka (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Edeltävät opinnot
Sosiaalipolitiikan aineopinnot

Yleiskuvaus

SOSP3066 Terveyden eriarvoisuus ja terveyspolitiikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva terveyserojen esiintymisestä Suomessa ja muualla sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Opitaan myös seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia tutkimukseen. Tavoitteena on lisäksi oppia ymmärtämään terveyspolitiikan mahdollisuuksia eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään väestöryhmien välisen terveyden eriarvoisuuden ilmiöön ja sen mittaamiseen sekä terveyserojen ja muun yhteiskunnallisen eriarvoisuuden välisiin kytkentöihin. Tarkastellaan sosiaalisen aseman ja terveyden mittaamisen tapoja sekä eri indikaattoreita käyttäen todettujen terveyserojen esiintymistä. Esitellään myös tärkeimpiä erojen muodostumiselle kehitettyjä selitysmalleja ja niitä soveltavaa tutkimusta sekä teoreettisia ja metodologisia vaatimuksia, joita terveyserotutkimukseen kohdistuu. Tarkasteltavana ovat myös erojen kaventamisen sosiaali- ja terveyspoliittiset keinot, erityisesti monia yhteiskunnan toimijatahoja yhdistävän terveyspolitiikan eli niin sanotun Terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistavan mahdollisuudet terveyden tasa-arvon lisäämiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

3 kirjaa seuraavista:

Laaksonen & Silventoinen: Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät

Marmot: The health gap. The challenge of an unequal world

Raphael (toim.): Tackling health inequalities: lessons from international experiences.

Sihto ym.: Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

World Health Organization: Improving equity in health by addressing social determinants

https://www.cugh.org/sites/default/files/Improving%20Equity%20in%20Health%20by%20Addressing%20Social%20Determinants.pdf

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet