Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4022 A.4 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoituskurssi 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Salla Sariola

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen työtavat ja aineiston keruun, analyysin ja raportoinnin perusteet.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tutkimuksen suunnittelua, tutkimusasetelman laadintaa, tavallisimpia aineistojen keruu- ja analysointimenetelmiä sekä tutkimuksen raportointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoituskurssiin sisältyy kirjallisuuden opiskelua ja harjoitustehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoituskurssin oheislukemistona käytetään kurssilla ilmoitettavia menetelmällisiä artikkeleita ja soveltuvin osin teoksia:

Aaltola, J. & Valli, R. (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus

Aaltola, J. & Valli, R.(2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino

Jokinen, A. & Juhila, K. & Suoninen, E. (2015) Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino

Mason, J.(2002) Qualitative Researching.

Ruusuvuori, J. & Nikander, P. & Hyvärinen, M.(toim.) (2010) Haastattelun analyysi. Vastapaino

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2013) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain pääaineopiskelijoille sekä niille sivuaineopiskelijoille, jotka suorittavat sosiologian laajaa sivuaineopintokokonaisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet