Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
eri opettajia
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Vaadittavat opintosuoritukset: Käännösviestintä ja toimeksiannot I ja II

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan kieli ja suomen kieli, yhteiskurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee käännösprosessin eri vaiheet ja tietää, mitä niiden toteuttaminen käytännössä edellyttää, osaa käyttää käännösteknologian työkaluja käännösprosessin eri vaiheissa, tuntee projektinhallinnan perusteet (mm. aikataulutus, tuotantoverkostossa toimiminen, projektinhallinnan työkalujen käyttö, resurssien valinta ja hallinta, laadunvarmistus, prosessitehokkuus), tuntee käännösorganisaation toimintaa ja perehtyy siihen käytännössä (organisaation perustaminen, koordinointi, työnjako, tehtävien edistymisen seuranta), tuntee käännösviestintäprojekteihin liittyvät erilaiset roolit ja työnkuvat (projektipäällikkö, terminologi, kääntäjä, käännöksen tarkastaja, tekstin viimeistelijä) ja tietää, mitä niissä toimiminen käytännössä edellyttää, on kehittänyt yhteistyö- ja viestintätaitojaan, tietää, mitä kielenhuoltoon liittyviä seikkoja äidinkielelle käännettävän tekstin muokkauksessa ja viimeistelyssä tulee ottaa huomioon.

Sisältö

Monikielisen käännösorganisaation perustaminen ja sen jäsenenä toimiminen. Todellisten tai simuloitujen käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely monikielisissä projektiryhmissä eri rooleissa. Käännöstoimeksiantojen toteuttaminen käännösteknologian avulla. Äidinkielen kielenhuollon erityiskysymyksiin perehtyminen tekstilähtöisesti.

Toteutustavat

Luento-opetus (26 t), ryhmäohjaus (30 t) + kielikohtainen opetus (28 t) + suomen opetus (24 t) + verkko-opetus ja itsenäinen työskentely (152 t)

Opetuskieli

suomi, englanti, espanja, italia, ranska, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Portfolion laatimiskieli sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Portfolio

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset