Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T2 Biolääketiede
FALL1604 Johdatus orgaaniseen ja lääkeaineiden kemiaan 4 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Arto Liljeblad (artlilje@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää lääkeaineiden käyttäytymisen elimistössä sekä biologian perustana olevan orgaanisen kemian. Kurssin jälkeen opiskelija osaa nimetä perustasolla orgaaniset yhdisteet, tuntee funktionaalisten
ryhmien yleisimmät reaktiot ja kykenee näkemään niiden liittymäkohdat lääkeaineiden käyttäytymiseen elimistössä sekä laajasti biologisiin ilmiöihin.

Sisältö

Hiilen kemia ja orbitaalit, eri orgaanisten yhdisteiden (alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset
yhdisteet, halogenoidut hiilivedyt, alkoholit, tiolit, eetterit, sulfidit, aldehydit, ketonit,
karboksyylihapot ja niiden johdokset, amiinit) ominaisuudet, nimeäminen, yleisimmät
reaktiot ja esiintyminen luonnossa. Reaktiotyypit, polaarinen reaktio ja radikaalireaktio,
nukleo- ja elektrofiili, mekanismien perusta, resonanssi, Z/E-isomeria ja keto-enolitautomeria. Reaktioista opetellaan yksityiskohtaisesti alkeenien elektrofiilinen additio, nukleofiilinen substituutio (SN1 ja SN2), eliminaatio (E1, E2 ja E1cB), alkoholien entsymaattinen hapettuminen, aldehydien ja ketonien nukleofiilinen additio, aldolireaktio ja karboksyylihappojohdosten nukleofiilinen asyylisubstituutio. Opintojaksolla opetellaan läpikäytävien kemian termien englanninkieliset vastineet.

Toteutustavat

Ongelmakeskeinen opetus ja ohjatun kyselyn avulla tapahtuva oppiminen 60 h (30*2 h)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kotitehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kotitehtävät ja kirjallinen tentti.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Oheislukemistona voi käyttää aineopintokurssin oppikirjaa John McMurry: Organic Chemistry.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging