Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T5 Biolääketiede
BIOT1508 Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka 4 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Professori Riitta Lahesmaa, Turku BTK / Yhteyshenkilö: koordinaattori Anne Lahdenperä, anne.lahdenpera@btk.fi, Turku BTK

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat biolääketieteen uusiin menetelmiin
ja lähestymistapoihin, joiden avulla saadaan kokonaiskuva solun tai organismin ja geenien
toiminnasta. Opiskelijat perehdytetään uusimpiin genominlaajuisiin tutkimusmenetelmiin,
joita voidaan käyttää mm. sairauksien tutkimiseen tai lääkekehityksen tukena.
Kurssilla tutustutaan myös proteiinien rakenteen tutkimukseen, proteomiikkaan ja solujen
kuvantamismenetelmiin sekä laajojen tietomäärien analysoimiseen.
Opintojakson jälkeen opiskelijan tulisi ymmärtää käsiteltyjen menetelmien perusteet ja
tuntea niiden sovellutukset sekä menetelmien käyttömahdollisuudet tutkimuksessa.

Sisältö

Luento-ohjelma sisältää seuraavia osia: Genominlaajuiset menetelmät, proteiinien rakenne ja toiminta, bioinformatiikka lääkekehityksessä ja proteomiikan menetelmät.
Seminaarit: Opiskelijat valmistelevat pienryhmissä seminaariesityksen kurssiin liittyvästä aihepiiristä, esittävät sen muille suullisesti ja toimivat opponenttina toiselle pienryhmälle.

Toteutustavat

Luennot 17 t, laboratoriodemonstraatiot 3 t, seminaari n. 3 t (riippuen opiskelijoiden määrästä) ja loppukuulustelu.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

- Osallistuminen luennoille [englanti, suomi]
- Harjoitustyö(t) [englanti, suomi] (Laboratoriodemonstraatioden seuraaminen)
- Seminaarityö [englanti, suomi] (aiheeseen perehtyminen, tiivistelmän laatiminen, suullisen esitelmän pitäminen, opponointi)
- Loppukuulustelu [englanti, suomi]. Loppukuulusteluun sisältyvät luennot.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen jaettava aineisto, kurssin luennot ja seminaariaineisto.

Lisätietoja

Kurssimateriaali ja luennot ovat osittain englanninkielisiä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging