Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T5 Biolääketiede
FALL1012 Biofarmasia, farmakokinetiikka ja -genetiikka 4 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Petri Vainio (pejvai@utu.fi)
Edeltävät opinnot
Farmakologian ja toksikologian sivuaineopintokokonaisuuden aiemmat opinnot LuK-tutkintovaiheessa.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat farmakokinetiikan sekä farmakokineettisen mallinnuksen perusteisiin ja tulosten tulkintaan, lääkemetabolian yksilöllisen vaihtelun syihin ja seurauksiin, lääkeinteraktioiden huomioon ottoon ja farmasian teknologian mahdollisuuksiin lääkekehityksessä sekä farmakogenetiikan perusteisiin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tulee
osata soveltaa kurssilla käsiteltyjä asioita lääkkeitä koskevien tutkimusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa
tietää farmakokinetiikan keskeiset vaiheet ja lääkkeiden kulkuun elimistössä vaikuttavat fysikokemialliset tekijät
ymmärtää farmakokineettisen mallinnuksen ja populaatiofarmakokinetiikan perusteet.

Sisältö

Farmakokinetiikan perustietojen syventäminen, farmakokineettisen tutkimuksen ja -mallintamisen toteutus, lasten ja iäkkäiden farmakokinetiikan erityispiirteet, lääkeinteraktioiden huomioiminen lääkekehityksessä, lääkkeiden antoreitit sekä eri farmaseuttisten valmistemuotojen ominaisuudet.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää lukion lyhyen matematiikan hallintaa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luennot 35 t, seminaari 5 t (pakollinen), kuulustelu 3 t, oppikirjaan pohjautuvaa itseopiskelua.

Opetuskieli

suomi

osa luennoista voi olla englanniksi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Loppukuulustelu luennoista, seminaarista sekä oppikirjasta

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marvola M, Urtti A, Mönkkönen J. Biofarmasia ja farmakokinetiikka. Fortis ry 2007 ja Koulu-Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia: luvut 1-6 (9. painos). Opintojaksolla esitetty materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging