Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T6 Biolääketiede
BIOT2001 LuK -tutkielma 6 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Tutkielmien ohjaajat, T5-T6 lukukausijohtaja Noora Kotaja, biolääketieteen laitos ja laitosjohtaja sekä suomen kielen lehtori Katja Laivo-Laakso, Kielikeskus
Edeltävät opinnot
LuK-tutkintovaiheen 1. ja 2. opintovuoden opinnot, osallistuminen kielikeskuksen suomen kielen lehtorin Katja Laivo-Laakson pitämiin opinnäytetyön kirjoittamiseen liittyviin opetus- ja ohjaustapaamisiin.

Osaamistavoitteet

LuK -tutkielma on opinnäytetyö, joka on tyypillisesti alan tieteellisiin julkaisuihin perustuva kirjallisuuskatsaus. Tutkielman kirjoittamisen tavoitteena on tieteellisen työskentelyn perusteiden omaksuminen: tiedonhaku, sisällön suunnittelu, lähdekritiikki ja aineiston valinta, johtopäätösten tekeminen, tieteellinen kirjoittaminen ja keskustelu. Tutkielma kirjoitetaan pääsääntöisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Sisältö

Katso edellä kohta Osaamistavoitteet.

Toteutustavat

LuK-tutkielman aihe suositellaan valittavaksi kolmannella lukuvuodella joulukuun puoleen väliin mennessä. Koulutusohjelman kolmannen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään syyslukukaudella tilaisuus, jossa käydään läpi LuK-työhön liittyvä ohjeistus.
LuK-tutkielman ohjaaja ja opiskelija tapaavat tietyin väliajoin kirjoittamisprosessin aikana. Ohjaajan tulee yhdessä opiskelijan kanssa huolehtia siitä, että työ etenee työsuunnitelman mukaisesti ja että tuloksena on tutkielma, joka täyttää koulutusohjelman vaatimukset. Ohjaajan ja opiskelijan on noudatettava opinnäytetöitä koskevia yleisiä ohjeita ja määräyksiä samoin kuin yliopiston tutkimuksen eettisiä ohjeita.

LuK-tutkielman kielenhuoltoon liittyvän ohjauksen ja opetuksen saa tieteellisen kirjoittamisen opintojaksolla (KISU4308).
LuK-tutkielma esitetään suullisesti keväällä järjestettävässä opinnäyteseminaarissa, ja kaikki muut seminaariesitykset tulee kuunnella.

LuK-tutkielman valmistuttua opiskelija kirjoittaa tenttiakvaariossa kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa suomen kielen lehtori ja asiasisällön tutkielman ohjaaja.

Tutkielman kirjoittamisen aikataulusta, ulkoasusta, ohjaamisesta, kypsyysnäytteestä ja opinnäyteseminaariin valmistautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty LuK -tutkielma, plagiaatintunnistus, kypsyysnäyte ja suullinen esitys biolääketieteen opinnäyteseminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Valmis tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5, ja arvostelu pohjautuu eri osa-alueiden arviointiin erillisinä kokonaisuuksina.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opiskelijat, jotka kirjoittavat LuK-tutkielmaa poikkeavassa aikataulussa, voivat pyytää LuK-työhön liittyvää ohjeistusta opintoneuvoja Kirsi Puomilalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging