Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T6 Biolääketiede
FALL1705 Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Professori Jyrki Liesivuori (jyrki.liesivuori@utu.fi) ja yliopisto-opettaja Petri Vainio (pejvai@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijat toksikologian keskeisiin käsitteisiin ja osa-alueisiin.
Opintojakso lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia
- tunnistaa kemikaalien toksisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja
- oppia näkemään erot kemikaalien toksisuudessa sekä
- ymmärtää riskianalyysin eri osa-alueet hallinnollisessa toksikologiassa.

Opintojakson hyväksyttävästi suorittanut opiskelija tietää erilaisten kemikaalien toksisuuden
tutkimisen, altistumisen arvioinnin, vaikutusten mittaamisen sekä ohjearvojen
asettamisen ja riskianalyysin pääperiaatteet. Lisäksi hän osaa käyttää luotettavaa tietoa
kemikaaleja arvioidessaan. Kurssilla opiskelija saa tiedot, taidot ja valmiudet ymmärtää
toksikologian merkityksen yhteiskunnassa ja sen tärkeyden päätöksenteon eri tasoilla.

Sisältö

Luento-ohjelma:
Kurssin esittely: mitä toksikologia tutkii
Toksikologian tiedonhankinta
Soluvaurioiden mekanismit, metaboolinen aktivaatio ja toksisuus
Elintoksikologia
Karsinogeenisuus, teratogeenisuus ja mutageenisuus, Lisääntymistoksikologia
Toksisuuden tutkimusmenetelmät
Altistumisen arviointi
Työ- ja ympäristötoksikologia
Riskinanalyysi (riskin arviointi, hallinta ja viestintä)
Hallinnollinen toksikologia ja ohjearvojen asettaminen
Kirjallinen työ:
Opiskelijat valmistelevat kirjallisen työn tietystä kemikaalista ja sen toksikologisista ominaisuuksista
ja vaikutuksista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luennot: 36 t. Kurssitöiden esittäminen ja palauteseminaari.
Omatoimista opiskelua. Kirjallisen työn laatiminen seminaaria varten ja sen esittäminen.
Palauteseminaari. Omatoimista opiskelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Loppukuulustelu ja kirjallinen tehtävä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla ja seminaareissa käsitellyt asiat ja niissä jaettu materiaali.

2. Moodlessa  ilmoitettu opintokokonaisuuteen liittyvä aineisto.

Soveltuvin osin:Koulu-Mervaala: Farmakologia ja toksikologia, Medicina 2013, 9. painos

(www.medicina.fi). Luvut 4, 7-10, 75-78

Pelkonen-Ruskoaho: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Duodecim 2014, 4. painos .

Luvut 40-42, 45-46.

Lisätietoja

Toksikologian globaalimerkitys ihmisen terveydelle

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging