Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T6 Biolääketiede
FALL1703 Lääke-epidemiologia 2 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Professori Risto Huupponen (rihuuppo@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
Terveyden biotieteiden LuK –tutkintovaiheen aiempien opintovuosien opinnot.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat epidemiologian peruskäsitteisiin sekä niiden soveltamiseen lääke-epidemiologiassa. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääke-epidemiologian mahdollisuuksista ja rajoituksista lääketutkimuksessa sekä lääkehoitojen vaikutusten arvioinnissa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tulee
tuntea epidemiologian peruskäsitteet sekä havainnoivan ja randomoidun etenevän tutkimusasetelman erot ja soveltamismahdollisuudet lääketutkimuksessa. Opiskelijan tulee osata soveltaa tietoaan epidemiologisten tutkimusraporttien tulkintaan ja arviointiin

Sisältö

Kurssi koostuu kahdesta osasta, epidemiologian perusteiden luentokurssista (MEDS3006, 1 op) ja sen jälkeen suoritettavasta lääke-epidemiologian kurssista (1 op).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Luennot, seminaarit, journal club-työskentely verkossa.
Kurssin aikana jaettava tai ilmoitettava materiaali.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti epidemiologian perusteiden luentokurssista, aktiivinen osallistuminen journal club työskentelyyn verkossa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tentti epidemiologian perusteiden luentokurssista, aktiivinen osallistuminen journal club työskentelyyn.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Oheiskirjallisuus: Koskenvuo M. Kansantaudit. Turun yliopisto, Turku 2001, ss. 63-131.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging